Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego w realizacji wsparcia operacji wojskowych prowadzonych na terenie kraju

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport

Wariant tytułu

EN Territorial logistics support system for supporting domestic military operations

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej

Rocznik: 2017 | Tom: t. 108 | Numer: nr 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • System zabezpieczenia logistycznego
  • Wsparcie logistyczne
EN
  • Logistics resources
  • Logistics support
  • Military operations
  • Territorial logistic support system
Streszczenie

PL Zadania sił zbrojnych i realia gospodarki rynkowej stały się powodem zmian w organizacji systemu logistycznego Sił Zbrojnych RP. Powstały nowe ogniwa logistyki wykonawczej – wojskowe oddziały gospodarcze, których zadaniem jest zabezpieczenie funkcjonowania wojsk przebywających stale lub czasowo w ich rejonach odpowiedzialności. Celem artykułu było wskazanie możliwości wsparcia wojsk biorących udział w operacjach prowadzonych na terenie kraju przez terytorialny system zabezpieczenia logistycznego. Przeprowadzone analizy wskazują, że o powodzeniu zabezpieczenia logistycznego decyduje wiele czynników, które z jednej strony określają potrzeby (m.in. charakter i rozmiar operacji oraz ilość jej uczestników), a z drugiej wskazują możliwości (takie jak posiadany wojskowy potencjał logistyczny, wsparty infrastrukturą cywilną w rejonie operacji oraz możliwe do wykorzystania zasoby logistyczne zgromadzone przez państwo).

EN The tasks of the armed forces and the realities of the market economy have led to changes in the organisation of the Polish Armed Forces’ logistics systems. As a result, new executive logistic cells were formed, Military Support Units, to support the functioning of troops staying permanently or temporarily in their areas of responsibility. The aim of the article is to identify ways the territorial logistics support system can to support troops involved in domestic operations. Analyses indicate that the success of logistic support depends on many factors which, on the one hand, determine needs including the nature and size of the operation and the number of participants but, on the other, suggest such possibilities as military logistics capabilities, civilian logistics infrastructure in the area of operations and the use of national logistical resources.

Strony (od-do)

31 - 51

DOI

10.5604/01.3001.0010.8386

URL

https://znaon-online.pl/resources/html/article/details?id=159424

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

1,0