Processing may take a few seconds...

Article


Title

Zasoby logistyczne jako determinanta potencjału logistycznego sił zbrojnych

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

EN Logistic Resources as a Determinant of Armed Forces Logistic Potential

Year of publication

2017

Published in

Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej

Journal year: 2017 | Journal volume: t. 106 | Journal number: nr 1

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Potencjał logistyczny
  • Siły zbrojne
  • Outsourcing
EN
  • Logistic potential
  • Outsourcing
  • Army
Abstract

PL Artykuł przedstawia wyniki badań uzyskane w procesie badawczym ukierunkowanym przez następujący problem naukowy: Jakie istnieją możliwości pozyskiwania zasobów spoza systemu logistycznego sił zbrojnych, które w istotny sposób zwiększają potencjał logistyczny wojsk adekwatnie do istoty wykonywanych zadań taktyczno--operacyjnych? Tym samym celem badań było określenie źródeł zasobów logistycznych i istoty ich wpływu na potencjał logistyczny sił zbrojnych. W czasie pokoju organy kierowania systemem logistycznych sił zbrojnych koncentrują się na dwóch głównych przedsięwzięciach: realizacji szkolenia oddziałów i pododdziałów logistycznych oraz tworzeniu odpowiedniego potencjału logistycznego, adekwatnego do charakteru zadań określonych dla sił zbrojnych. Liczba i charakter tych zadań są zróżnicowane ze względu na czas, rodzaj i miejsce operacji wojskowej. Tym samym wielkość potencjału logistycznego i możliwości jego kreowania są zależne głównie od wielkości, charakteru i możliwych do wykorzystania źródeł zasobów logistycznych. Zatem przedstawienie złożoności sytuacji decyzyjnej i uwarunkowań podejmowania decyzji logistycznych, w tak złożonej sytuacji decyzyjnej, są głównymi wynikami badań przedstawionymi w artykule. Jako zasadnicze metody badawcze zostały wykorzystane analiza i synteza, wnioskowanie przez analogię oraz studium przypadku.

EN The article presents the results of research obtained through a research process targeted by the following scientific problem: What are the possibilities for acquiring resources outside the armed forces logistic system, which significantly increase the logistic capacity of the army adequate to the essence of tactical-operational tasks? The purpose of the study was therefore to determine the sources of logistic resources and the significance of their impact on the armed forces logistic potential. During peace, armed forces logistic system management authorities focus on two major initiatives: the implementation of training of branches and logistic subdivisions, and the creation of appropriate logistic capabilities, which are adequate to the nature of the tasks assigned to the armed forces. The number and nature of these tasks vary by the time, type and location of the military operation. Thus, the size of the logistic potential and the potential for its creation depends mainly on the size, nature and possible to use sources of logistic resources. Thus, the presentation of the complexity of the decision situation and the determinants of logistic decision making in such a complex decision situation are the main results of the research presented in the article. Essential research methods include analysis and synthesis, reasoning by analogy and case study.

Date of online publication

28.09.2017

Pages (from - to)

39 - 52

URL

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-87c45683-9325-4bf3-8d56-b1a4c7e101ce

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

1.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

1.0

Publication indexed in

BazTech