Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Formy pełnienia służby wojskowej poza granicami państwa

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.3] Security studies

Title variant

EN The forms of military service outside the state

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Misje pokojowe
  • Operacje stabilizacyjne
  • Siły zbrojne
  • Służba wojskowa poza granicami państwa
  • Polska
EN
  • Armed forces
  • Military service outside the state’s territory
  • Peace operations
  • Poland
  • Stabilisation operations
Abstract

PL W niniejszym rozdziale zaprezentowane zostaną formy pełnienia służby przez żołnierzy zawodowych poza granicami państwa. Zagadnienie to przedstawione zostanie także przez pryzmat misji czy operacji, w których biorą udział polscy żołnierze. Wskazane zostaną także podstawy prawne form pełnienia tej służby. Zasadniczo, żołnierz polski może być wyznaczony bądź skierowany do pełnienia służby poza granicami państwa. Omówione zostanie także użycie i pobyt sił zbrojnych poza Polską, a także rodzaje operacji, w których mogą wziąć udział polskie siły zbrojne. Słowa klucze: Siły Zbrojne RP, służba poza granicami państwa, wyznaczenie, skierowanie, użycie sił zbrojnych, pobyt sił zbrojnych, operacje, misje

EN In this chapter author would like to present the forms of military service by professional soldiers outside the state. This issue will also be presented through the prism of missions or operations involving Polish soldiers. The legal basis for the form of this service will also be indicated. Basically, a Polish soldiers may be designated or referred to serve outside the state. It will be also discussed the use and stay of armed forces outside Poland, as well as the types of operations in which Polish armed forces can participate. Keywords: The Polish Armed Forces, military service outside the state, designation, referral, use of the armed forces, operation.

Pages (from - to)

547 - 560

Book

Prawo wojskowe

Ministry points / chapter

20

Ministry points / chapter (humanities, social sciences and theology)

20