Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Optymalizacja jako wyzwanie dla menedżerów ds. logistyki

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.6] Management and quality studies

Title variant

EN Optimization as a chellenge for logistics managers

Year of publication

2023

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2023 | Journal number: nr 1

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Efektywność ekonomiczna
  • Logistyka
  • Modele
  • Optymalizacja
EN
  • Optimization in logistics
  • Optimization criteria in logistic decisions
  • Logistic optimization models
Abstract

PL W artykule przedstawiono wyniki badań odzwierciedlające istotę optymalizacji w logistyce i wymagania z tym związane. W praktyce – w ocenie autora – pojęcie to jest nadużywane ze względu na brak świadomości, że w większości sytuacji decyzyjnych dąży się do racjonalizacji działalności logistycznej, optymalizacja w decyzjach logistycznych powinna zaś polegać na jednoznacznym określeniu kryterium i wykorzystaniu określonego modelu obliczeniowego. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej z nich zostały przedstawione cechy wspólne i różnice racjonalizacji i optymalizacji. Druga część zawiera wyniki badań odzwierciedlające miejsce modeli optymalizacyjnych w typologii modeli. Część trzecia przedstawia logistyczne modele optymalizacyjne najczęściej wykorzystywane w praktyce przez menedżerów ds. logistyki. Jednym z priorytetów menedżerów ds. logistyki jest dążenie do zwiększania efektywności ekonomicznej procesów logistycznych. Wielowymiarowość logistyki niejako naturalnie komplikuje podejmowanie decyzji, a poszukiwanie rozwiązania optymalnego – optymalnej decyzji logistycznej – nie jest przedsięwzięciem jednoznacznym, oczywistym. Zasadne jest zatem określenie warunków, jakie należy spełnić, aby mówić o podejmowaniu decyzji optymalnych. Opisana sytuacja jest sytuacją problemową, która w zasadniczy sposób zdeterminowała badania i układ treści artykułu jako efektu tych badań.

EN The article presents the results of research reflecting the essence of optimization in logistics and the requirements related to it. In practice – in the author's opinion – this term is overused due to the lack of awareness that in most decision-making situations, the aim is to rationalize logistics activities and optimization in logistics decisions should consist in clearly defining the criterion and using specific computational model. The article consists of three parts. In the first of them, common features and differences of rationalization and optimization were presented. The second part contains the results of research reflecting the place of optimization models against the background of model typologies. The third part presents logistic optimization models most often used in practice by logistic managers. One of the priorities of logistics managers is to strive to increase the economic efficiency of logistics processes. The multidimensionality of logistics somehow naturally complicates decision-making and the search for an optimal solution – the optimal logistics decision – is not an unambiguous, obvious undertaking. It is therefore reasonable to define the conditions that must be met in order to talk about making optimal decisions. The described situation is a problematic situation that fundamentally determined the research and the arrangement of the content of the article as the result of this research

Pages (from - to)

7 - 17

DOI

10.33226/1231-2037.2023.1.2

URL

https://www.pwe.com.pl/czasopisma/gospodarka-materialowa-i-logistyka/optymalizacja-jako-wyzwanie-dla-menedzerow-ds-logistyki,a1992178164

License type

other

Ministry points / journal

40.0