Processing may take a few seconds...

Article


Title

Oczekiwania zawodowe oficerów Sił Zbrojnych RP a ich samoocena

Authors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2022

Published in

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika

Journal year: 2022 | Journal volume: T. 1(25)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Kariera
 • Motywacja
 • Oficerowie
 • Poczucie własnej wartości
 • Psychologia
 • Wojsko
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
 • Polska
EN
 • Armed forces
 • Career
 • Management of human resources
 • Motivation
 • Officers
 • Self-esteem
 • Poland
Abstract

PL Streszczenie: Problematyka oczekiwań zawodowych oraz samooceny w odniesieniu do służby pełnionej przez oficerów Sił Zbrojnych RP stanowi bardzo ważne zagadnienie dla specyficznego i pełnego wyzwań zawodu wojskowego. Jakość wykonywania zadań służbowych podczas rozwiązywania różnego rodzaju problemów i pojawiającego się wówczas stresu może zostać wyraźnie obniżona z uwagi na niską samoocenę, a tym samym wiarę we własne siły. Może się to przekładać na zaniżone aspiracje i w efekcie niewielkie oczekiwania wobec wykonywanego zawodu. Warto zatem przyjrzeć się bliżej niniejszej problematyce poprzez dogłębną analizę jej elementów składowych, szczególnie pod względem współzależności oraz uwarunkowań społeczno-zawodowych. Przeprowadzone w tym celu badania empiryczne wśród kadry oficerskiej Sił Zbrojnych RP pozwoliły zdiagnozować ten problem oraz sformułować stosowne wnioski. Obliczenia i analizy zgodnie z przyjętą metodologią przedstawione zostały na podstawie wyników badań przeprowadzonych wśród oficerów realizujących różne formy kształcenia w Akademii Sztuki Wojennej. Do weryfikacji zebranego materiału empirycznego oraz jego szczegółowej analizy wykorzystane zostały elementy statystyki opisowej i korelacyjnej.

EN Abstract: The issue of professional expectations and self-assessment in relation to the service performed by officers of the Polish Armed Forces is a very important issue for a specific and challenging military profession. The quality of performing professional tasks while solving various types of problems and the stress that arises at that time may be significantly reduced due to low self-esteem, and thus self-confidence. This may translate into lowered aspirations and, as a result, low expectations towards the profession. Therefore, it is worth taking a closer look at this issue through an in-depth analysis of its components, especially in terms of interdependence and social and professional conditions. The empirical research conducted for this purpose among the officers of the Armed Forces of the Republic of Poland allowed for the diagnosis of this problem and the formulation of appropriate conclusions. Calculations and analyzes in accordance with the adopted methodology were presented on the basis of the results of research conducted among officers carrying out various forms of education at the Academy of War Art. Elements of descriptive and correlation statistics were used to verify the collected empirical material and its detailed analysis.

Date of online publication

30.06.2022

Pages (from - to)

103 - 123

URL

https://humanitas-pedagogika.publisherspanel.com/resources/html/articlesList?issueId=14841

Comments

Od 2022 r. nowy tytuł czasopisma: HUMANITAS Pedagogika i Psychologia

License type

CC BY-NC-ND (attribution - noncommercial - no derivatives)

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Release date

30.06.2022

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / journal

40.0