Processing may take a few seconds...

Article


Title

Koncepcja struktury i powiązań funkcjonalnych systemu bezpieczeństwa narodowego, w tym systemu obronnego państwa : stosownie do wymagań wynikających z istoty współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa i napaści zbrojnej, a także prawno - administracyjnych i organizacyjnych aspektów funkcjonowania państwa w tych warunkach

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Title variant

EN The Concept of Structure and Functional Relationships National Security System, Including the State Defense System : According to the Requirements Resulting from the Essence Contemporary Threats to State Security and Armed Attack, and the Legal, Administrative and Organizational Aspects of the Functioning of the State in These Conditions

Year of publication

2021

Published in

Wiedza Obronna

Journal year: 2021 | Journal volume: t. 277 | Journal number: nr 4

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • System obronny państwa
  • Środowisko bezpieczeństwa
EN
  • National security
  • State defence system
Abstract

PL Posiadanie przez państwo odpowiednio zorganizowanego i funkcjonującego systemu bezpieczeństwa narodowego (dalej - SBN) jest niezbędnym warunkiem jego bezpieczeństwa. Na etapie prac koncepcyjnych oraz wdrożeniowych uzyskiwana jest jakość rozwiązań tworzących SBN i jego części składowych. Koncepcje budowy (rozwoju) systemu, następnie rozwiązania prawne konstytuujące SBN powinny uwzględniać stałą zmienność środowiska bezpieczeństwa, w tym zjawisk, procesów w nim zachodzących. Powyższe stawia inspirujące teoretyków i praktyków wyzwania dotyczące kształtu i zasad działania SBN, w tym jego części składowych. Artykuł w sposób syntetyczny przedstawia główne elementy procesu badawczego, w części dotyczącej wyzwań w zakresie docelowej struktury i powiązań funkcjonalnych SBN.

EN Having a properly organized and functioning national security system (NSS) by the state is a necessary condition for its security. At the stage of concept and implementation works, the quality of the solutions constituting the NSS and its components is achieved. Concepts for the construction (development) of the system, and then the legal solutions constituting the NSS should take into account the constant variability of the security environment, including phenomena and processes taking place in it. The above challenges inspiring researchers and practitioners regarding the shape and principles of operation of the NSS, including its components. The article describes in a synthetic way the main elements of the research process, in the part concerning the challenges in terms of the target structure and functional connections of the NSS.

Date of online publication

2021

Pages (from - to)

143 - 157

DOI

10.34752/2021 - g 277

URL

http://wiedzaobronna.edu.pl/index.php/wo/article/view/136/132

Comments

Bibliografia na stronach 155-156.

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open journal

Release date

2021

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

70.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

70.0