Processing may take a few seconds...

Article


Title

Bezpieczeństwo narodowe (państwa) – uwarunkowania traktatowe

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN National (State) Security – Determinations of the Treaty

Year of publication

2022

Published in

Przegląd Prawa Konstytucyjnego

Journal year: 2022 | Journal number: nr 5(69)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Aksjologia
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Orzecznictwo
  • Polska
  • Prawo
  • Prawodawstwo
  • Terminologia
  • Unia Europejska (UE)
Abstract

PL Pojęcie bezpieczeństwa narodowego jest określeniem pozanormatywnym, pozostawionym zgodnie z utrwalonym orzecznictwem naczelnych sądów UE do dookreślenia w ramach systemów państw członkowskich. Pojęcie to stanowi jednocześnie punkt graniczny sfery wyłącznej kompetencji prawodawczej oraz swoistego dominium państw narodowych. Konkretyzacja celów narodowych dokonuje się w duchu wartości i aksjologii wspólnej środowisku UE, z uwzględnieniem uwarunkowań historycznych i egzystencjalnych zagrożeń dla danego państwa narodowego. Mimo tendencji do unifikacji celów narodowych w globalnym, multikulturowym społeczeństwie XXI w., nadal kluczowe jest stawianie granic oraz poszukiwanie desygnatów pojęcia bezpieczeństwa narodowego (państwa). Uzasadnionym jest akcentowanie kontekstu krajowego i posługiwanie się pojęciem bezpieczeństwa narodowego (państwa), wskazując nawet o jakie państwo chodzi. W tym kontekście granice egzystencjalnych priorytetów Polski należy określać stosunkowo wąsko, w duchu Konstytucji RP i jej art. 5, tj. w odniesieniu do tzw. „twardego jądra” kluczowych interesów decydujących o jestestwie narodu polskiego.

EN The concept of national security is a non-normative term. In accordance with the EU jurisprudence it is left to be specified in the national systems of the Member States. This is as well the border point between the sphere of exclusive legislative competence and a specific dominion of Nation States. The specification of national goals is carried out in the spirit of values and axiology of the common EU environment, taking into account historical conditions and existential threats to a given nation state. Despite the tendency to unify national goals in the global, multicultural XXI century society, it is still crucial to set boundaries and search for references for the concept of national security (state security). In this context of the existential priorities of the Poland, its boundaries should be defined relatively narrowly, in the spirit of Art. 5, i.e. in relation to the so-called “a hard core” of key interests.

Date of online publication

2022

Pages (from - to)

279 - 288

DOI

10.15804/ppk.2022.05.22

URL

https://czasopisma.marszalek.com.pl/10-15804/ppk/1130-ppk-2022/ppk-20225/8932-ppk2022522

Comments

Bibliografia na stronie 288.

License type

other

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Release date

2022

Points of MNiSW / journal

100.0