Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Efektywność przekazu reklamowego linii lotniczych : runda pierwsza badań

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport

Title variant

EN Effiacacy of an Airline Adversiting Message-Round One Of The Research

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Branding (marketing)
 • Komunikacja marketingowa
 • Linie lotnicze
 • Marketing
 • Niskokosztowe linie lotnicze
 • Pasażerowie
 • Psychologia
 • Reklama
 • Uczucia
 • Zarządzanie
EN
 • Airlines
 • Advergaming
 • Integrated Marketing Communication
 • Low-cost carrier
 • Management
 • Marketing
 • Passengers
Abstract

PL Komunikacja marketingowa linii lotniczych ewaluowała w efekcie ogólnych przemian w zakresie prowadzenia działalności marketingowej oraz na skutek warunków panujących na specyficznym rynku usług lotniczych, w tym głównie silnej konkurencji w branży lotniczej. Potrzeba wdrażania działań nieszablonowych, pomysłowych, angażujących potencjalnego klienta została dostrzeżona również w obszarze przygotowania i realizacji przekazów reklamowych linii lotniczych. Celem podjętych badań było wskazanie sposobów przyciągania uwagi potencjalnych klientów do przekazów reklamowych linii lotniczych, na podstawie identyfikacji emocji jakie u odbiorców wywołują. Przyjęto, zgodnie z założeniami modelu AIDA, że przyciągnięcie uwagi od- biorcy jest inicjującym i decydującym etapem oddziaływania reklamy na odbiorcę. Dla osiągnięcia postawionego celu badań zastosowana została metoda badawcza jakościowa – studium przypadków. Pozyskane wyniki badań stanowią element realizacji szerszej procedury badawczej ukierunkowanej na ocenę efektywności przekazu reklamowego linii lotniczych. Przeprowadzona selekcja przypadków stanowiła podstawę opracowania pokazu reklam, jako zasadniczego elementu scenariusza realizacji zogniskowanych wywiadów grupowych.

EN Marketing communication of airlines has evolved as a result of general changes referring to marketing activities and as a result of conditions prevailing on the specific market of aviation services, mainly strong compe- tition in the aviation industry. The need to implement unconventional, in- ventive activities that engage a potential customer has also been noticed in the area of preparation and implementation of carrier advertising messages. The aim of the research was to show the ways of attracting the attention of potential customers to airline advertising messages, based on the identification of emotions which it evoked in recipients. It has been assumed, in line with the assumptions of the AIDA model, that attracting the recipient's attention is the initiating and decisive stage in the advertising's impact on the recipient. In order to achieve the set goal of the research, qualitative research method - case studies – was used. The obtained research results are part of the imple- mentation of a wider research procedure aimed at assessing the effectiveness of the airline advertising message. The conducted selection of cases was the basis for the preparation of the presentation of advertisements as an essential element of the scenario for focus group interviews.

Date of online publication

23.08.2022

Pages (from - to)

187 - 203

URL

https://www.archaegraph.pl/lib/l231bv/Prawo-i-ekonomia-8-2022-l74pokxh.pdf

Comments

Bibliografia na stronach 200-203.

Book

Współczesne problemy prawne i ekonomiczne

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Release date

23.08.2022 (Date presumed)

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / chapter

20.0