Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zaangażowanie Kraków Airport w realizację dobrych praktyk społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście wyzwań dla regionalnych portów lotniczych

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport
[5.6] Management and quality studies

Title variant

EN Involvement of Kraków Airport in Implementation of Good Practices of Corporate Social Responsibility in the Context of Challenges for Regional Airports

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice
 • Dobre praktyki
 • Interes społeczny
 • Lotniska regionalne
 • Ochrona środowiska
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
EN
 • Kraków Airport
 • Airports
 • Corporate Social Responsibility
 • Environmental protection
 • Public interest
 • Total quality management
Abstract

PL Wykazano związek pomiędzy specyfiką branży a praktyką działań społecznej odpowiedzialności biznesu podmiotów gospodarczych ją reprezentujących. Bazując na teoretycznych założeniach realizacji koncepcji, zidentyfikowano i oceniono działalność Kraków Airport we wskazanym obszarze jako reprezentanta regionalnych portów lotniczych w Polsce. Na podstawie wniosków z przeprowadzonej analizy ilościowej i jakościowej dobrych praktyk społecznej odpowiedzialności biznesu krakowskiego lotniska, dokonano oceny poziomu zaangażowania portu lotniczego w interesy społeczne, ochronę środowiska oraz relacje z grupami interesariuszy. Rozpoznana została relacja pomiędzy wdrażaniem przedmiotowej strategii zarządzania a potrzebą działań na rzecz wyzwań w dwóch wymiarach: własnym - deklarowanym przez organ zarządzający Kraków Airport oraz grupowym - zaobserwowanym na poziomie Unii Europejskiej wobec wszystkich regionalnych portów lotniczych przynależących do obszaru Wspólnoty.

EN The relationship between the specificity of the industry and the practice of corporate social responsibility of its business entities was demonstrated. Basing on the theoretical assumptions for the implementation of the concept, the activities of Kraków Airport as a representative of regional airports in Poland in this area were identified and evaluated. Considering conclusions of the quantitative and qualitative analysis of good practices of corporate social responsibility of Kraków Airport, the level of the airport's involvement in social interests, environmental protection and relations with stakeholders was assessed. The relationship between the implementation of the management strategy in question and the need to address the challenges in two dimensions: self - declared by the managing body of Kraków Airport and the peer group - observed at the European Union level in relation to all regional airports belonging to the Community area, has been recognized.

Date of online publication

22.08.2022

Pages (from - to)

123 - 143

URL

https://www.archaegraph.pl/lib/l231bv/Prawo-i-ekonomia-8-2022-l74pokxh.pdf

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 138-142.

Book

Współczesne problemy prawne i ekonomiczne

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Release date

22.08.2022 (Date presumed)

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / chapter

20.0