Processing may take a few seconds...

Article


Title

Służba Ochrony Państwa jako element potencjału ochronnego placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

Authors

[ 1 ] Akademia Sztuki Wojennej | [ S ] student

Year of publication

2022

Published in

Zeszyty Naukowe SGSP

Journal year: 2022 | Journal volume: t. 82

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Polska
  • Służba Ochrony Państwa (SOP)
Abstract

PL W artykule przedstawiono rolę oraz zadania Służby Ochrony Państwa jako formacji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo oraz ochronę personelu dyplomatyczno-konsularnego, a także polskich misji dyplomatycznych. Zaprezentowano aktualną kategoryzację placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o przepisy prawne Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Zagwarantowanie bezpieczeństwa polskim dyplomatom oraz ich rodzinom na całym świecie stało się nadrzędną wartością, która zdominowała wszystkie wcześniejsze cenione wartości materialne i niematerialne. Szerokie spectrum wymagań, które są niezbędne do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i ochrony osób i obiektów podlegających szczególnej ochronie, niewątpliwie ma istotny wpływ na sposób planowania, organizowania i realizowania działań ochronnych przez instytucje do tego powoływane. Nie bez znaczenia pozostaje stale zmieniający się katalog zagrożeń dla osób sprawujących kierownicze funkcje w państwie, w tym dla personelu dyplomatyczno- konsularnego Rzeczypospolitej Polskiej. Scharakteryzowane zostały wybrane zagrożenia dla placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Przedstawiono i przeanalizowano dotychczasowe zamachy oraz próby pozbawienia życia polskich dyplomatów. Podczas przygotowania artykułu wykorzystane zostały teoretyczne metody badawcze. Rozważania przedstawione przez autora publikacji wskazują jednoznacznie, iż system ochrony placówek zagranicznych RP oraz system ochrony kluczowych osobistości wymaga badań naukowych oraz wyciągania odpowiednich wniosków, co w efekcie ma zoptymalizować bezpieczeństwo i ochronę kierowniczych organów państwa, w tym personelu dyplomatyczno-konsularnego.

Date of online publication

24.06.2022

Pages (from - to)

193 - 207

DOI

10.5604/01.3001.0015.8888

URL

https://zeszytynaukowe-sgsp.pl/resources/html/article/details?id=230159

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Release date

24.06.2021 (Date presumed)

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / journal

70.0