Processing may take a few seconds...

Article


Title

Regulacje antyrajowe w obszarze cen transferowych

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

EN Anti-Tax Haven Regulations in the area of Transfer Pricing

Year of publication

2022

Published in

Doradztwo Podatkowe. Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych

Journal year: 2022 | Journal volume: tom 6 | Journal number: nr 310

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Ceny transferowe
  • Prawo podatkowe międzynarodowe
  • Przestępczość gospodarcza
  • Raj podatkowy
  • Unikanie opodatkowania
EN
  • Tax avoidance
  • Tax havens
  • Transfer pricing
  • Unfair tax competition
Abstract

PL Szkodliwa konkurencja podatkowa w postaci ucieczki do rajów podatkowych nie jest wyłącznie lokalnym polskim problemem, lecz od wielu lat problemem w skali globalnej. Niska transparentność rajów podatkowych powoduje, że trudno jest precyzyjnie oszacować całkowitą skalę finansową ukrytych transferów do jurysdykcji stosujących nieuczciwą konkurencję podatkową. W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu prawnym i gospodarczym ceny transferowe są wykorzystywane do przerzucania dochodów do rajów podatkowych. Powoduje to potrzebę ciągłe - go dopasowywania mechanizmu cen transferowych w celu zapewnienia uczciwej konkurencji rynkowej i sprawie - dliwego rozłożenia ciężarów podatkowych. Podstawowym celem artykułu jest analiza i ocena regulacji przeciw - działających przerzucaniu dochodów do rajów podatkowych w obszarze cen transferowych. Autorzy stawiają hi - potezę, że zwalczanie przerzucania dochodów do rajów podatkowych wymaga wdrożenia niestandardowych mechanizmów prawnych w obszarze cen transferowych. Wykorzystano przede wszystkim metodę prawno-dog - matyczną oraz prawno-porównawczą, jak również zostały poczynione ustalenia o charakterze empirycznym w zakresie jurysdykcji rajowych. Autorzy skonkludowali, że ustawodawca powinien wprowadzać mechanizmy wzmocnionego współdziałania podatników z organami podatkowymi w zwalczaniu nadużyć podatkowych, takie jak weryfikacja rzeczywistego właściciela przy dochowaniu należytej staranności.

EN Harmful tax competition in the form of escape to tax havens is not only a local Polish problem, but for many years it has been a problem on a global scale. The low transparency of tax havens makes it difficult to precisely estimate the total financial scale of hidden transfers to jurisdictions applying unfair tax competition. In the dynamically changing legal and economic environment, transfer pricing is used to shift income to tax havens. This results in the need to constantly adjust the transfer pricing mechanism in order to ensure a fair market competition and a fair distribution of tax burden. The main goal of the paper is to analyze and evaluate the regulations preventing the shifting of income to tax havens in the area of transfer pricing. The authors formulate a hypothesis that com - bating the income shifting to tax havens requires the implementation of non-standard legal mechanisms in the area of transfer pricing. Primarily, legal-dogmatic and legal-comparative methods were used, as well as findings of an empirical nature were made within the scope of tax havens jurisdictions. The authors concluded that the legislator should introduce mechanisms for enhanced cooperation between taxpayers and tax authorities in com - bating tax fraud, such as verification of the beneficial owner with due diligence.

Date of online publication

30.06.2022

Pages (from - to)

13 - 21

DOI

10.5604/01.3001.0015.8951

URL

https://isp-bisp.pl/resources/html/article/details?id=230477

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Release date

30.06.2022

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

70.0