Processing may take a few seconds...

Article


Title

Zależność w układzie: zmiany w otoczeniu ogólnym a determinanty wyboru strategii działań dla wyodrębnionej grupy podmiotów na rynku usług lotniczych w dobie pandemii Covid-19

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport

Title variant

EN Dependency in the arrangement: changes in the macroenvironment and determinants of action strategy choice for a selected group of entities on the aviation market during COVID-19 pandemic

Year of publication

2022

Published in

Nowoczesne Systemy Zarządzania

Journal year: 2022 | Journal number: nr 2

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
EN
  • Airlines
  • Airport
  • COVID-19
  • Expansion strategy
  • Management
Abstract

PL Na podstawie teoretycznych założeń funkcjonowania otoczenia ogólnego organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem wymiarów go tworzących oraz jego znaczenia dla organizacji, przeprowadzona została z wykorzystaniem analizy przypadków, jako głównej metody badawczej, identyfikacja czynników zmian wobec prowadzenia działalności linii lotniczej na rynku usług lotniczych w dobie pandemii COVID-19. Wskazano układ relacji zachodzących między tymi czynnikami a kształtem strategii działań. Wskazano zasady funkcjonowania systemu, który tworzą linia lotnicza oraz port lotniczy i agent obsługi naziemnej. Dookreślono znaczenie kryzysu w działalności linii lotniczej w odniesieniu do zmian w zakresie funkcjonowania pozostałych podmiotów w tym układzie relacji. Wdrożenie opisanego kształtu procedury badawczej pozwoliło na prowadzenie badania „w działaniu”, tj. rzeczywiste zidentyfikowanie występowania relacji pomiędzy otoczeniem ogólnym a strategią działania i oszacowanie charakteru, zakresu i natężenia tych relacji, a w przyszłości dostosowanie działań do zachodzących zmian.

EN Basing on the theoretical assumptions of the functioning of the macroenvironment of the organization, with particular emphasis on its dimensions and its importance for the organization, the factors of change for the conduct of the airline’s operations on the air service market during COVID-19 pandemic were identified, using case study as a leading research method. The system of relations among these factors and the shape of the action strategy was shown. The principles of the system functioning, consisting of an airline, an airport and a ground handling agent, were indicated. The significance of the crisis in the airline’s operations for changes impacting other entities in this system of relations was specified. The implementation of the above-described shape of the research procedure made it possible to conduct ‘in action research’, i.e., the actual identification of the relation between macroenvironment and the strategy of operation and the assessment of the nature, scope and intensity of these relations, and, in the future, adaptation of activities to the changes taking place.

Date of online publication

01.07.2022

Pages (from - to)

29 - 45

DOI

10.37055/nsz/150302

URL

https://nsz.wat.edu.pl/pdf-150302-76747?filename=Zaleznosc%20w%20ukladzie_.pdf

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 44-45.

Ministry points / journal

20.0