Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Kryzysy migracyjne w XXI wieku : zarządzanie i skutki na poziomie lokalnym

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

EN Migration crises in the 21st century : management and effects at the local level

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Globalizacja
 • Kryzys
 • Migracje
 • Nielegalni imigranci
 • Polityka migracyjna
 • Sytuacja kryzysowa
 • Zarządzanie
EN
 • Crisis
 • Crisis situation
 • Globalization
 • International security
 • Illegal immigrants
 • Management
 • Migration
 • Migration policy
 • National security
Abstract

PL Koniec wieku XX i początek XXI to okres dynamicznych zmian, zarówno w wymiarze globalnym, jak i regionalnym. Nowoczesne postrzeganie procesów globalizacji początku XXI w., coraz częściej jest określane mianem ,,nowej globalizacji”. Wymaga ono nowatorskiego podejścia do problematyki bezpieczeństwa zarówno państwa, jak i regionu w kontekście zjawisk, które od początku XXI w. znacznie się nasiliły. Do zjawisk tych zaliczyć można między innymi zjawisko imigracji (legalnej i nielegalnej). Mając w ten sposób zawężony przedmiot analizy, warto podkreślić, że kryzysy migracyjne, których nasilenie nastąpiło w 2015 r. przybrały na sile w roku 2021 (kryzys białoruski) oraz w roku 2022 (imigracja z ogarniętej wojną Ukrainy). Na tej podstawie należy sądzić, że zarówno zjawisko imigracji, jak i jej konsekwencje nie są tematami zakończonymi, procesy imigracji będą w dalszym ciągu się rozwijać. Oznacza to z kolei, że należy dążyć do ustawicznego badania i analizy skutków społeczno-ekonomicznych tych procesów oraz zainicjować szeroką dyskusję naukową na temat sposobów zarządzania kryzysami migracyjnymi w XXI w

EN The end of the 20th century and the beginning of the 21st century are a period of dynamic changes, both globally and regionally. The modern perception of the processes of globalization at the beginning of the 21st century is more and more often referred to as the "new globalization". It requires an innovative approach to the security issues of both the state and the region in the context of phenomena that have intensified since the beginning of the 21st century. These phenomena include, inter alia, the phenomenon of immigration (legal and illegal). Having the subject of the analysis narrowed in this way, it is worth emphasizing that the migration crises, which intensified in 2015, intensified in 2021 (the Belarusian crisis) and in 2022 (immigration from war-torn Ukraine). On this basis, it should be assumed that both the phenomenon of immigration and its consequences are not finished topics, the processes of immigration will continue to develop. This means, in turn, that one should strive for continuous research and analysis of the socioeconomic effects of these processes and initiate a broad scientific discussion on the ways of managing migration crises in the 21st century

Date of online publication

30.06.2022

Pages (from - to)

70 - 79

URL

https://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/44734865-ABB8-7D75-BF64-0B711CC56AC2

Comments

Bibliografia na stronie 78.

Book

Ekonomiczne, kulturowe i społeczne aspekty migracji

Presented on

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ekonomiczne, kulturowe i społeczne wymiary migracji, 21.01.2022, Lublin, Polska

License type

other

Ministry points / chapter

20.0