Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Etyka w zarządzaniu a problem imigracji w Polsce XXI wieku

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie | [ 3 ] Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

EN Ethics in management and the problem of immigration in 21st century Poland

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Etyka
 • Demografia
 • Ludność
 • Imigranci
 • Migracje
 • Polityka migracyjna
 • Polska
 • Uchodźcy
 • Wielokulturowość
 • Zarządzanie
EN
 • Demography
 • Ethics
 • Immigration
 • Intercultural competences
 • Management
 • Migration
 • Migration policy
 • Poland
Abstract

PL Obecnie, po ponad dwudziestu latach doświadczeń nowego stulecia okazuje się, że pojawiły się zupełnie nowe lub przybrały na sile znane już procesy, które na co dzień decydują o funkcjonowaniu poszczególnych państw i regionów. Na arenie międzynarodowej pojawiły się nowe zjawiska, które determinują funkcjonowanie wręcz całych społeczeństw. Do zjawisk tych należą m.in. procesy ztarzenia się społeczeństw i niedobory na rynkach pracy państw UE, które determinują z kolei konieczność zapełaniania powstałej luki na rynku pracy legalnymi imigrantami, których pobyt w kraju goszczącym wiąże się z wdrożeniem zarządzania międzykulturowego oraz stosowaniem zasad etyki w zarządzaniu. Uwarunkowania powyższe stanowią przyczynę do podjęcia rozważań na temat związków pomiędzy imigracją traktowaną jako zjawisko społeczne a etyką w zarządzaniu rozumianą jako przede wszystkim sposób traktowania pracownika-imigranta. Tak sformułowany zakres rozważań upoważnia z kolei do wskazania celu głównego opracowania, którym jest wskazanie zasadniczych problemów etycznych w zarządzaniu w aspekcie sytuacji demograficznej Polski i wynikającej z tego faktu konieczności uzupełniania niedoborów na rynku pracy imigrantami. W opracowaniu dokonano analizy literatury oraz zrealizowano badania własne w oparciu o źródla wtórne. Słowa kluczowe: etyka, zarządzanie, imigracja, międzykulturowość

EN Currently, after more than twenty years of experience in the new century, it turns out that completely new or even stronger processes have appeared, which determine the functioning of individual countries and regions on a daily basis. New phenomena have emerged in the international arena that determine the functioning of entire societies. These phenomena include, among others, mating processes of societies and shortages in the labor markets of EU countries, which in turn determine the need to fill the gap in the labor market with legal immigrants whose stay in the host country is related to with the implementation of intercultural management and the application of ethics in management. The above conditions are the reason for considering the relationship between immigration, treated as a social phenomenon, and ethics in management, understood primarily as a way of treating an employee-immigrant. The scope of the considerations formulated in this way, in turn, authorizes the indication of the main goal of the study, which is to indicate the main ethical problems in management in the aspect of Poland's demographic situation and the resulting need to supplement labor market shortages with immigrants.In the study, the literature was analyzed and own research was carried out based on secondary sources. Keywords: ethics, management, immigration, interculturalism

Date of online publication

30.06.2022

Pages (from - to)

40 - 49

URL

https://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/44734865-ABB8-7D75-BF64-0B711CC56AC2

Comments

Biliografia, netografia na stronach 48-49.

Book

Ekonomiczne, kulturowe i społeczne aspekty migracji

Presented on

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ekonomiczne, kulturowe i społeczne wymiary migracji, 21.01.2022, Lublin, Polska

License type

other

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Release date

30.06.2022

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / chapter

20.0