Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Evaluation of the Execution of Defensive Exercises in the Training System of the Polish Armed Forces

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

PL Ocena realizacji ćwiczeń obronnych w systemie szkolenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

english

Keywords
PL
  • Siły Zbrojne RP
  • System obrony państwa
  • Szkolenie obronne
EN
  • Armed forces
  • Defence training
  • State defence system
  • Poland
Abstract

PL Rozdział zawiera opis wyników badań sondażowych przeprowadzonych techniką ankietowania, których celem była ocena realizacji ćwiczeń obronnych w systemie szkolenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zakresem badań objęto: ocenę realizowanych przedsięwzięć szkoleniowych zakwalifikowanych, jako przygotowujące organa dowodzenia do realizacji zadań cywilno-wojskowych w przyszłej operacji; udział w ćwiczeniach innych podmiotów niż te, które zalicza się do grupy podmiotów administracji rządowej i samorządowej; określenie stopnia złożoności problemów w zależności od różnego rodzaju treści, jakie były zawarte w zagadnieniach i etapach realizowanych cywilno-wojskowych ćwiczeń z udziałem podmiotów administracji rządowej i samorządowej; udział w ćwiczeniach Terenowych Organów Administracji Wojskowej poziomu wojewódzkich sztabów wojskowych oraz wojskowych komend uzupełnień; udział w ćwiczeniach obronnych różnego rodzaju poziomy organów administracji rządowej.

EN The paper presents the findings of a survey whose aim was to assess the execution of defensive exercises in the training system of the Polish Armed Forces. The scope of the research was as follows: assessment of exercises classifield are preparing command bodies to complete civilian and military tasks in future operations ; participation in exercises of entities other that are part of central and local administration ; determining the degree of complexity of problems in relation to different types of content included in civilian and military exercises conducted withthe participation of central and local adminstrative bodies ; participation in exercises of local military administrative bodies on the province military staff level and military conscription offices ; participation in defensive exercises od different levels of public administration.

Date of online publication

23.05.2022

Pages (from - to)

137 - 156

Book

Wykorzystanie potencjału Sił Zbrojnych RP do przeciwdziałania i usuwania niemilitarnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0