Processing may take a few seconds...

Article


Title

Komunikacja portów lotniczych na Facebooku w sytuacji kryzysu pandemii COVID-19 na przykładzie działalności Lotniska Chopina w Warszawie

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport

Title variant

EN Facebook airport communicationduring COVID-19 pandemic crisis on the example of the activity of Chopin Airport in Warsaw

Year of publication

2022

Published in

Nowoczesne Systemy Zarządzania

Journal year: 2022 | Journal volume: vol. 17 | Journal number: nr 1

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina
 • COVID-19
 • Facebook
 • Komunikacja marketingowa
 • Marketing
 • Media społecznościowe
 • Pandemia
 • Porty lotnicze
EN
 • Chopin Airport in Warsaw
 • COVID-19
 • Facebook
 • Integrated Marketing Communication
 • Social media
Abstract

PL Przyjęto, iż port lotniczy jest podmiotem gospodarczym, który w warunkach silnej konkurencji musi aktywnie wykorzystywać dostępne narzędzia marketingowe dla osiągania celów rynkowych i dostosowywać je do zróżnicowanych potrzeb i preferencji klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Z uwagi na bogatą paletę możliwości serwis społecznościowy Facebook został wskazany jako popularne i skuteczne narzędzie marketingowe. Dokonana została ocena aktywności portów lotniczych w przedmiotowym serwisie w postaci zaprezentowania wyników analizy porównawczej danych z bieżącej działalności z danymi z 2014 roku. Wskazano ogólną klasyfikację celów publikacji treści przez porty lotnicze za pośrednictwem stron firmowych na Facebooku. Na przykładzie Lotniska Chopina w Warszawie zdefiniowano sposób prowadzenia komunikacji z aktualnymi i potencjalnymi klientami w serwisie Facebook w sytuacji IV fali pandemii COVID-19. Procedura badawcza została przeprowadzona w sytuacji wprowadzenia ograniczeń w czasie jej realizacji, co zdeterminowało potrzebę dookreślenia dalszych kierunków badań dla zapewnienia szerszej perspektywy oceny i większej wiarygodności osiągniętych rezultatów badawczych.

EN It is assumed that an airport is an economic entity which, in conditions of strong competition, must actively use the available marketing tools to achieve market goals and adapt them to the diverse needs and preferences of individual and institutional customers. Due to the wide range of options, Facebook has been chosen as a popular and effective marketing tool. The activity of Polish airports on Facebook was assessed by evaluating the results of a comparative analysis of data from current operations with 2014 data. A general classification of the purposes of content publication by airports through corporate Facebook pages is presented. On the example of Chopin Airport in Warsaw, the manner of communication with current and potential customers on Facebook in the event of the fourth wave of the COVID-19 pandemic was defined. The research procedure was carried out with the introduction of limitations for its implementation, which determined the need to specify further research directions to ensure a broader perspective for evaluation and greater credibility of the achieved research results.

Date of online publication

28.03.2022

Pages (from - to)

37 - 62

URL

https://nsz.wat.edu.pl/Komunikacja-portow-lotniczych-na-Facebooku-w-sytuacji-kryzysu-pandemii-COVID-19-na,147988,0,1.html

Points of MNiSW / journal

20.0

Publication indexed in

BazEkon | BazTech | Index Copernicus