Processing may take a few seconds...

Article


Title

Wybrane aspekty oceny środowiska lokalnego jako element poczucia bezpieczeństwa wybranych społeczności

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Selected Aspects of Assessment of the Local Environment as an Element of Safety in Selected Communities

Year of publication

2022

Published in

Studia Społeczne

Journal year: 2021 | Journal number: nr 4 (35)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
EN
  • Local communities
  • Patriotism
  • Safety
  • Social idenity
PL
  • Bezpieczeństwo lokalne
  • Patriotyzm
  • Społeczności lokalne
  • Tożsamość społeczna
Abstract

PL Bezpieczeństwo społeczności lokalnych jest istotnym elementem tworzącym wewnętrzny wymiar bezpieczeństwa państwa. Człowiek może realizować i rozwijać swoją osobowość we właściwej relacji z otaczającym go środowiskiem, z którym musi się w jakimś stopniu utożsamiać, by wykazywać inicjatywę w harmonijnym rozwoju społecznym. Społeczność lokalna, choć stanowi element systemu państwowego, w szczególny sposób wiąże działalność podmiotów państwowych, prywatnych i organizacji pozarządowych z silną inicjatywą oddolną w zakresie wzmacniania poczucia bezpieczeństwa na wybranym terenie. W opracowaniu wskazano przykładowe aspekty oceny środowiska lokalnego, skupiając się na poczuciu dumy z zamieszkiwania obszaru danego powiatu, zaletach i wadach funkcjonowania społecznego w badanych powiatach oraz potencjalnej rekomendacji zamieszkania w badanym środowisku społecznym, adresowanej do osób spoza wskazanego podziału terytorialnego.

EN The security of local communities is an important element creating the internal dimension of state security. Man can realize and develop his personality in a proper relationship with the surrounding environment, with which he must identify to some extent in order to show initiative in harmonious social development. The local community, although it is an element of the state system, in a special way links the activities of state and private entities and non-governmental organizations with a strong bottom-up ini- tiative in the field of strengthening the sense of security in a selected area. The study indicates exemplary aspects of the assessment of the local environment, focusing on the feeling of pride in living in the area of a given poviat, the advantages and disadvantages of social functioning in the surveyed poviats, and a potential recommendation to live in the studied social environment, addressed to people from outside the indicated territorial division.

Date of online publication

2022

Pages (from - to)

39 - 52

URL

https://wsm.warszawa.pl/wydawnictwo/studia-spoleczne-2017/studia-spoleczne-numer-biezazy?download=9906:studia-spoleczne-35-4-2021

Comments

Bibliografia na stronie 52.

Ministry points / journal

20.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

20.0