Processing may take a few seconds...

Article


Title

EDUKACJA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH W ROKU 1989 I 2021. ANALIZA PORÓWNAWCZA

Authors

[ 1 ] Instytut Teorii Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN EDUCATION FOR SECURITY IN SUB-PRIMARY SCHOOLS IN 1989 AND 2021. COMPARATIVE ANALYSIS

Year of publication

2021

Published in

Studia Bezpieczeństwa Narodowego

Journal year: 2021 | Journal volume: vol. 21 | Journal number: nr 3

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
  • Młodzież
  • Organizacja
  • Program nauczania
  • Szkoły ponadpodstawowe
EN
  • Education
  • Education for safety
  • Organization
  • Security
Abstract

PL Celem artykułu jest wskazanie przeobrażeń w realizacji treści z zakresu bezpieczeństwa w szkołach ponadpodstawowych. Sytuacja problemowa rozpatrywana została w kategorii poznawczej, stąd też zastosowano teoretyczne metody badań, jak: analiza, synteza, wnioskowanie i abstrahowanie. Analizie poddano współcześnie realizowany program tego przedmiotu z programem wprowadzonym w roku szkolnym 1989/90. Przeprowadzone wyniki badań dowodzą, że na przestrzeni dekad edukacja stricte obronna sukcesywnie ustąpiła miejsca edukacji na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa, powodując poszerzanie perspektywy poznawczej. Owa zależność pozwoliła na wnioskowanie, że w prakseologicznym projektowaniu procesów edukacji w zakresie bezpieczeństwa, determinując organizację, formy i warunki realizacji zajęć. Tym samym zawarte w 1989 roku treści dotyczące projektowania procesu edukacji na rzecz bezpieczeństwa pojawiają się także współcześnie. Mimo upływu lat, wciąż wydają się one aktualne i potrzebne.

EN The aim of the article is to show the transformations in the implementation of safety content in secondary schools. The problem situation was considered in the cognitive category, hence the theoretical rese-arch methods such as analysis, synthesis, inference and abstraction were used. The curriculum of this subject currently implemented with the program introduced in the school year 1989/90 was analyzed. The research results show that over the decades, strictly defensive education has gradually given way to education in favor of broadly understood security, resulting in the broadening of the cognitive perspective. This dependence allowed us to conclude that in the praxeological design of safety education processes, it determines the organization, forms and conditions of the classes. Thus, the content on designing the process of education for safety, contained in 1989, also appears today. Despite the passage of time, they still seem to be up-to-date and needed.

Pages (from - to)

65 - 79

DOI

10.37055/sbn/146371

URL

http://sbn.wat.edu.pl/EDUKACJA-NA-RZECZ-BEZPIECZENSTWA-W-SZKOLACH-PONADPODSTAWOWYCH-W-ROKU-1989-I-2021,146371,0,1.html

Points of MNiSW / journal

20.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

20.0