Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

KATEGORIA BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO W NAUKACH O BEZPIECZEŃSTWIE

Authors

[ 1 ] Instytut Teorii Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN HEALTH SAFETY CATEGORY IN SAFETY SCIENCES

Year of publication

2021

Published in

Studia Bezpieczeństwa Narodowego

Journal year: 2021 | Journal volume: vol. 21 | Journal number: nr 3

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Badania naukowe
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo zdrowotne
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
  • Metodologia
  • Nauki o bezpieczeństwie
EN
  • Education for safety
  • Health
  • Metodology
  • National security
Abstract

PL Artykuł poświęcono zbadaniu miejsca i istotności bezpieczeństwa zdrowotnego w naukach o bezpieczeństwie w oparciu o analizę literatury wielu dziedzin i dyscyplin naukowych. Problem bezpieczeństwa zdrowotnego chociaż przewijający się od czasów zmiany systemowej w dyskursie publicznym i badaniach naukowych, który nadal pozostaje bardzo aktualny, rzadko poddawany jest badaniu z perspektywy jego wpływu na bezpieczeństwo państwa, a jeśli już to w wybranym zakresie tworzenia rezerw strategicznych w kontekście przygotowań obronnych systemu zdrowotnego. Szerszy kontekst wpływu bezpieczeństwa zdrowotnego na bezpieczeństwo państwa nie jest należycie wyeksponowany, identyfikuje się obszary niewiedzy w tym zakresie. Badania nad miejscem bezpieczeństwa zdrowotnego w naukach o bezpieczeństwie dokonano w ramach szerokiego przeglądu literaturowego pozycji z obszaru wielu dziedzin i dyscyplin: medycyny, zarządzania, nauk o zdrowiu, nauk o bezpieczeństwie, etc. Poszukiwano odpowiedzi na pytanie o ujęcia badawcze bezpieczeństwa zdrowotnego w naukach o bezpieczeństwie. Celem dociekań prezentowanych treści w artykule jest próba dookreślenia miejsca bezpieczeństwa zdrowotnego w naukach o bezpieczeństwie i uwidocznienia problemów, i obszarów badawczych prezentując kontekst strategicznych ujęć i relacji bezpieczeństwa zdrowotnego wobec nauk o bezpieczeństwie, gdy rozważamy bezpieczeństwo państwa. Konteksty bezpieczeństwa zdrowotnego analizowano po dokonaniu przeglądu przyczyn zmian w postrzeganiu problemów bezpieczeństwa – również w oparciu o literaturę. Dla badań bezpieczeństwa zdrowotnego, gdy kontekstem jest bezpieczeństwo narodowe, znaczenie badawcze ma ujmowanie badań w obszarach: zdrowie obywateli i zdrowie narodu, społeczeństwa (kontekst demograficzny), zdrowie jako cel sam w sobie, jako jeden z wymiarów interesu narodowego i wartość pożądana oraz zdrowie jako zasób strategiczny (czynnik narodowego potencjału strategicznego, wzrostu gospodarczego, potencjału społecznego, np. zasoby mobilizacyjne dla wojska, odporność społeczeństwa). Artykuł ma charakter przeglądowy.

EN The article is devoted to examining the place and importance of health safety in safety sciences based on the analysis of the literature of many fields and scientific disciplines. The problem of health security, although recurring since the times of the systemic change in public discourse and scientific research, which is still very relevant, is rarely examined from the perspective of its impact on state security, and if at least in the selected scope of creating strategic reserves in the context of system defense preparations. health. The broader context of the impact of health security on the security of the state is not properly exposed, areas of ignorance in this 2 regard are identified. Research on the place of health safety in safety sciences was carried out as part of a wide literature review of items from the area of many fields and disciplines: medicine, management, health sciences, safety sciences, etc. People searched for answers to the question about the research approach to health safety in safety sciences. The aim of the research presented in the article is an attempt to define the place of health security in security sciences and to highlight problems and research areas by presenting the context of strategic approaches and relations between health security and security sciences when we consider state security. Health safety contexts were analyzed after reviewing the reasons for the changes in perception of safety issues - also based on the literature. For health security research, when the context is national security, it is important to consider research in the areas of: citizens' health and the health of the nation, society (demographic context), health as an end in itself, as one of the dimensions of the national interest and a desired value, and health as strategic resource (factor of national strategic potential, economic growth, social potential, e.g. mobilization resources for the army, society's resilience). The article is a review.

Date of online publication

2021

Pages (from - to)

1 - 25

URL

http://sbn.wat.edu.pl/KATEGORIA-BEZPIECZENSTWA-ZDROWOTNEGO-W-NAUKACH-O-BEZPIECZENSTWIE,146375,0,1.html

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Release date

2021

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

20.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

20.0