Processing may take a few seconds...

Article


Title

O możliwości przekazania spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych do wyłącznego rozpoznania sądom administracyjnym – głos w dyskusji

Authors

[ 1 ] Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Title variant

EN On the possibility of referring social insurance cases to be exclusively heard by administrative courts – a voice in the discussion

Year of publication

2021

Published in

Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka

Journal year: 2021 | Journal volume: t. 149 | Journal number: nr 2

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Orzecznictwo
  • Polska
  • Postępowanie administracyjne
  • Postępowanie cywilne
  • Postępowanie sądowoadministracyjne
  • Sądownictwo
  • Sądownictwo administracyjne
  • Ubezpieczenia społeczne
Abstract

PL Autorka analizuje możliwość przekazania spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych do wyłącznego rozpoznania przez sądy administracyjne celem ujednolicenia właściwości sądów rozpoznających omawiane sprawy. Obecne regulacje są anachroniczne i nie uwzględniają specyfiki tych spraw, toczących się pomiędzy organem ZUS a ubezpieczonym. Liczba spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych rozpoznawanych przez sądy powszechne jest jednak tak duża, że przekazanie ich sądom administracyjnym wymaga odpowiedniego przygotowania i znacznego dofinansowania.

EN The author analyzes the possibility of transferring social insurance related cases for exclusive examination by administrative courts as a means of unifying the type of courts dealing with such cases. The current regulations are anachronistic and do not take into account the specificity of the discussed cases between ZUS as the social insurance body and the insured party. However, the number of social insurance cases heard by ordinary courts is so large that any transfer to administrative courts would require appropriate preparation and considerable additional funding.

Pages (from - to)

1 - 18

DOI

10.5604/01.3001.0015.0592

URL

https://ustip-journal.com.pl/resources/html/article/details?id=218236

Comments

Bibliografia na stronach 15-17.

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Release date

2021 (Date presumed)

Points of MNiSW / journal

40.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

40.0