Processing may take a few seconds...

Article


Title

Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania, czyli o konieczności ograniczenia ilości postępowań odrębnych w Kodeksie postępowania cywilnego. Wybrane zagadnienia

Authors

[ 1 ] Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Title variant

EN Proceeding in cases involving infringement of possession: the need for reduction of numbers of specific types of proceedings in the Polish Civil Procedure Code. Selected issues

RU Производство по делам о нарушении владения, то есть о необходимости сокращения количества особых производств в Гражданско-процессуальном кодексе. Избранные вопросы

Year of publication

2021

Published in

Studia Prawnicze KUL

Journal year: 2021 | Journal number: nr 3

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Polska
  • Postępowanie cywilne
  • Postępowanie odrębne
  • Prawo cywilne
  • Prawo cywilne procesowe
  • Prawo własności
Abstract

PL Podjęcie tematu wynika ze zwiększania liczby postępowań odrębnych w Kodeksie postępowania cywilnego, co powoduje odwrócenie istniejącej uprzednio i naturalnej proporcji między postępowaniem zwykłym, służącym rozpoznawaniu większości spraw, a postępowaniami odrębnymi, mającymi służyć wyłącznie rozpoznawaniu pewnych rodzajów spraw. Przepisy art. 478 i 479 K.p.c. budzą poważne wątpliwości w praktyce sądów, nie są adekwatne do potrzeb praktyki i nie są w pełni skorelowane z przepisami prawa materialnego. Dlatego postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania nie wymaga, zdaniem autorki, odrębnej regulacji i powinno zostać usunięte z Kodeksu.

EN The topic is necessitated by the increase in the number of separate proceedings in the Polish Civ-il Procedure Code, which reverses previously existing and natural proportion between ordinary proceedings, normally used to hear most cases, and separate proceedings, which are only to be used to hear certain types of cases. Provisions of Articles 478 and 479 of the Polish Civil Procedure Code raise serious doubts in the practice of courts and are inadequate to the needs of the practice. They are also not fully correlated with the provisions of substantive law (the Polish Civil Code). Therefore, according to the author, proceedings in cases of infringement of possession do not require a separate regulation and should be removed from the Polish Civil Procedure Code.

RU Рассмотрение данной темы обусловлено увеличением количества особых производств в Граж-данско-процессуальном кодексе, что приводит к нарушению ранее существовавшей и естественной пропорции между обычным производством, служащим для рассмотрения большинства дел, и особым производством, предназначенным только для рассмотрения определенных видов дел. Положения ста-тей 478 и 479 Гражданско-процессуального кодекса вызывают серьезные сомнения в практике судов, они не адекватны потребностям практики и не полностью соотносятся с положениями материального права. Поэтому, по мнению автора, производство по делам о нарушении владения не требует отдельного регулирования и должно быть исключено из Кодекса

Date of online publication

28.09.2021

Pages (from - to)

83 - 103

DOI

10.31743/sp.12583

URL

https://czasopisma.kul.pl/sp/article/view/12583

Comments

Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 101-103.

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Release date

2021

Points of MNiSW / journal

70.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

70.0