Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Metafora w analizie i ocenie złożonego środowiska bezpieczeństwa

Authors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.3] Security studies

Title variant

EN Metaphor in the analysis and evaluation of a complex security environment

Year of publication

2021

Published in

Świat Idei i Polityki

Journal year: 2021 | Journal volume: T. XX | Journal number: nr 1

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Globalizacja
  • Projektowanie
  • Społeczeństwo informacyjne
  • Stosunki międzynarodowe
EN
  • Design thinking
  • Globalization
  • Knowledge society
  • Safety
Abstract

PL W pracy przedstawiono badania dotyczące możliwości wynikających z zastosowania metafory w procesie identyfikacji, analizy i oceny wybranych kategorii złożonego środowiska bezpieczeństwa oraz określenia kierunków rozwoju sytuacji problemowej. Badania oparto na kwestionariuszach ankiety, przeprowadzonej wśród byłych słuchaczy i studentów Akademii Sztuki Wojennej poddanych procesowi kształcenia z zakresu alternatywnych metod analizowania i oceny środowiska oraz projektowania działań z użyciem sił zbrojnych. Proces badawczy obejmował eksperyment, w którego ramach porównano wyniki prac zespołów prowadzących oceny środowiska. Spośród wielu narzędzi pracy zespołów projektowych przedstawiono zakres zastosowania metafory. Wyniki badań sugerują, iż budowanie metafory w procesie analizy i oceny środowiska bezpieczeństwa wpływa facylitująco na określenie kierunków rozwoju sytuacji problemowej. Efekt ten osiągany jest poprzez zidentyfikowanie celów oraz stanów końcowych stron będących aktorami w danej sytuacji problemowej. Wyniki badań mogą znaleźć zastosowanie w tych obszarach praktycznej działalności, które dotyczą projektowania założeń do działania określonych sił i środków. Przyjęty proces analizy i oceny środowiska ukierunkowany jest na uzyskanie holistycznego obrazu rzeczywistości. Stanowi to odpowiedź na zapotrzebowanie w zakresie ogólnego zrozumienia sytuacji problemowej, identyfikacji celów stron tej sytuacji oraz specyfiki aktorów zaangażowanych w daną sytuację problemową.

EN The paper presents research on the possibilities resulting from the use of metaphor in the process of identifying, analyzing and assessing selected categories of the complex security environment and determining the directions of development of the problem situation. The results of the research were obtained using a questionnaire in the frame of the experiment. Participants were students of War Studies University who underwent a process of education in the field of alternative methods of analyzing and assessing the environment and designing activities with the use of the armed forces. The research process included an experiment in which the results of the work of teams conducting environmental assessments were compared. The scope of the metaphor’s application was presented among the many tools of project teams’ work. The results of the research suggest that building a metaphor in the process of analyzing and assessing the security environment facilitates the determination of directions for the development of a problem situation. This effect is achieved by identifying objectives and end states of the actors in a given problem situation. The results of the research can be applied in those areas of practical activity that relate to the design of assumptions for the operation of specific forces and means. The adopted process of environmental analysis and assessment is aimed at obtaining a holistic picture of reality. This is a response to the need for a general understanding of the problem situation, identification of objectives of the entities to this situation and the specificity of the entities involved in a given problem situation.

Date of online publication

10.06.2021

Pages (from - to)

179 - 193

DOI

10.34767/SIIP.2021.01.10

URL

https://www.ukw.edu.pl/jednostka/swiat-idei-polityki/archiwum/65881/tom-xx-1

Comments

Bibliografia na stronie 129.

License type

other

Ministry points / journal

40.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

40.0