Processing may take a few seconds...

Article


Title

Logistyka wojskowa - od nauk wojskowych do nauk o zarządzaniu i jakości

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

EN Military logistics – from military sciencesfor the science of management and quality

Year of publication

2021

Published in

Systemy Logistyczne Wojsk

Journal year: 2021 | Journal volume: t. 55 | Journal number: nr 2

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Interdyscyplinarność
  • Jakość
  • Logistyka wojskowa
  • Nauki o obronności
  • Zarządzanie
EN
  • Military logistics
  • Interdisciplinarity
  • Management
  • Quality
  • Military science
Abstract

PL Pomimo dynamicznych zmian zachodzących wewnątrz sił zbrojnych, jak i w ich otoczeniu zewnętrznym istota poznania i obszary zainteresowania logistyki wojskowej pozostają od lat praktycznie niezmienne. Współczesny, interdyscyplinarny charakter logistyki wojskowej jest wypadkową jej długoletniej ewolucji, przebiegającej na przestrzeni lat w ramach wielu dyscyplin naukowych, spośród których prym wiodły: nauki wojskowe, nauki techniczne, zarządzanie, ekonomia czy kwalitologia. Szerokie spektrum tzw. pól problemowych logistyki wojskowej warunkuje ich rozpatrywanie na płaszczyźnie wielu dyscyplin w ujęciu interdyscyplinarnym. Obecnie wiele argumentów wskazuje jednak na to, że dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości w wymiarze epistemologicznym i ontologicznym wykazuje najściślejsze związki poznawcze z przedmiotem badań logistyki wojskowej. Celem artykułu jest identyfikacja i ocena ewolucji logistyki wojskowej postrzeganej jako specjalności nauk wojskowych oraz nauk o zarządzaniu i jakości. Podjęty do rozwiązania problem badawczy został sprecyzowany w następującej postaci: Jaki wpływ na współczesny, interdyscyplinarny wymiar logistyki wojskowej wywarła jej ewolucja od nauk wojskowych do nauk o zarządzaniu i jakości? W materiale wykorzystano szereg metod, wśród których wiodące były: analiza i synteza, kwerenda literatury przedmiotu, abstrahowanie oraz wnioskowanie. Jako metodę empiryczną wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z użyciem techniki wywiadu eksperckiego. Przyjęte podejście umożliwiło uzyskanie przekrojowego charakteru rozważań, dając jednocześnie podstawy do dalszych, poszerzonych badań tego niezwykle istotnego oraz aktualnego problemu.

EN Despite the dynamic changes taking place inside the armed forces and in their external environment, the essence of knowledge and areas of interest in military logistics have remained virtually unchanged for years. The modern, interdisciplinary nature of military logistics is the result of its long-term evolution over the years in many scientific disciplines, the leading of which were: military sciences, technical sciences, management, economics and qualitology. Currently, many arguments indicate that the discipline of management and quality science in the epistemological and ontological dimensions shows the closest cognitive connections with the subject of military logistics research. The aim of the article is to identify and evaluate the evolution of military logistics as a specialty of military science and management and quality sciences. The research problem undertaken has been specified as follows: What influence has its evolution from military sciences to management and quality sciences had on the contemporary, interdisciplinary dimension of military logistics? The material uses a number of methods, the leading of which were: analysis and synthesis, querying the literature on the subject, abstraction and inference. As an empirical method, the method of diagnostic survey with the use of the expert interview technique was used. The adopted approach made it possible to obtain a cross-sectional character of the considerations, at the same time providing the basis for further, extended research on this extremely important and current problem.

Date of online publication

31.12.2021

Pages (from - to)

37 - 48

DOI

10.37055/slw/145822

URL

http://slw.wat.edu.pl/Logistyka-wojskowa-od-nauk-wojskowych-do-nauk-o-zarzadzaniu-i-jakosci,145822,0,1.html

License type

CC BY-NC-SA (attribution - noncommercial - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Release date

31.12.2021

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

70.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

70.0