Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Cyberprzestępstwa przeciwko danym komputerowym i systemom informatycznym

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Title variant

EN Cybercrimes Against Computer Data and Information Systems

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Hakerzy
  • Kodeks karny
  • Konwencja o Cyberprzestępczości 2013/40
EN
  • Convention on Cybercrime directive 2013/40
  • Hacking techniques
  • Penal Code
Abstract

EN The subject of the study is the issue of computer crimes (cybercrimes) sensu stricted, i.e. prohibited acts directed against data and information systems. They are related to the emergence and development of information and telecommunications technology. In the Polish criminal law, they are grouped in Chapter XXXIII (Offenses against the protection of information) of the Penal Code of 1997. The author of the study, after analyzing Polish regulations, evaluates them and proposes introducing certain changes to remove the shortcomings of the Polish regulation

PL Przedmiotem opracowania jest problematyka przestępstw komputerowych (cyberprzestępstw) sensu stricto, czyli czynów zabronionych skierowanych przeciwko danym i systemom informatycznym. Związane są one z powstaniem i rozwojem technologii informatycznej i telekomunikacyjnej. W polskim kodeksie karnym są one zgrupowane w rozdziale XXXIII (Przestępstwa przeciwko ochronie informacji) Kodeksu karnego z 1997 r. Autor opracowania po przeprowadzeniu analizy polskich przepisów, dokonuje ich oceny i postuluje dokonanie pewnych zmian, mających na celu usunięcie mankamentów polskiej regulacji.

Pages (from - to)

311 - 359

Comments

III BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE W SYSTEMIE CYBERBEZPIECZEŃSTWIE – REFERENCJE I MODELE ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH

Book

Modele rozwiązań prawnych w systemie cyberbezpieczeństwa RP : rekomendacje

Ministry points / chapter

20.0