Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Kradzież tożsamości w polskim kodeksie karnym

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Title variant

EN Identity theft in Polish Penal Code

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Dane osobowe
  • Kradzież tożsamości
  • Kodeks karny
  • Przestępstwo
EN
  • Cyberstalking
  • Identity crime
  • Identity fraud
  • Identity theft
  • Penal Code
Abstract

PL Przedmiotem niniejszego artykułu jest problematyka kryminalizacji w prawie polskim zjawiska potocznie określanego jako „kradzież tożsamości”. Temu celowi służyć ma przepis art. 190a § 2 Kodeksu karnego, typizujący czyn zabroniony, polegający na podszywaniu się pod inną osobę przez wykorzystanie jej wizerunku lub innych jej danych osobowych w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej. Autor odnosi się krytycznie do przyjętego przez ustawodawcę rozwiązania, wskazując w szczególności, że art. 190a § 2 Kodeksu karnego w rzeczywistości kryminalizuje jedynie te czyny wiążące się z wykorzystaniem cudzej tożsamości, które można określić mianem „cyberstalkingu”, pozostawiając większość zachowań stanowiących kradzież tożsamości poza swoim zakresem

EN The article discusses the criminalisation, in Polish law, of the phenomenon commonly known as ‘identity theft’. The provision contained in article 190a § 2 of the Penal Code, which defines a criminal act of pretending to be another person by using such a person’s likeness or other personal data in order to cause damage or injury to such a person, is supposed to serve this purpose. The author criticises the solution adopted by the legislators and, in particular, points out that article 190a § 2 of the Penal Code in fact criminalises only those acts of using someone else’s identity, which can be termed as cyberstalking

Pages (from - to)

139 - 159

Comments

II. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE RELACJI MIĘDZY SYSTEMEM CYBERBEZPIECZEŃSTWA A SYSTEMEM PRAWA I DZIAŁANIEM ORGANÓW WŁADZY PUBLICZNE

Book

Modele rozwiązań prawnych. W systemie cyberbezpieczeństwa RP. Rekomendacje.

Points of MNiSW / chapter

20.0