Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zamiast wstępu. W obronie niepodległości

Authors

[ 1 ] Katedra Historii Wojskowości i Studiów Nad Obronnością, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] History

Title variant

EN In Place of an Introduction. In Defence of Independence

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Armia Czerwona
  • 1 Armia Konna
  • Bitwa Warszawska (1920)
  • Suwerenność państwa
  • Traktat ryski (1921)
  • Wojna polsko-bolszewicka (1919-1920)
Abstract

PL Odrodzona w 1918 r. Polska stanęła do walki o swoje granice. Jej aspiracje terytorialne zderzyły się m.in. z dążeniami narodowymi jej sąsiadów oraz agresywnym bolszewickim imperializmem. Wojna ze wschodnim agresorem rozpoczęła się w styczniu 1919 r. od obrony Wilna. Po zakończeniu walk z Ukraińcami i sojuszu wojskowym, wspólna ofensywa polsko-ukraińska doprowadziła do zajęcia w maju 1920 r. Kijowa i na krótki czas powstrzymała ataki bolszewików. Jednak ich czerwcowa kontrofensywa spowodowała przerwanie frontu i systematyczny marsz bolszewików w głąb Polski, połączony z masowymi grabieżami, gwałtami i masakrami jeńców. Zatrzymano ich pod Warszawą, gdzie toczyły się zażarte walki na przedpolu stolicy. 16 sierpnia znad Wieprza ruszyła polska kontrofensywa, która spowodowała odwrót armii bolszewickiej. Jej ostateczna klęska nastąpiła we wrześniu 1920 r. w bitwie nad Niemnem. W październiku podpisano rozejm, a w marcu 1921 r. traktat pokojowy w Rydze.

EN Poland, reborn in 1918, had to fight for its borders. Its territorial aspirations clashed with, among others, the national aspirations of its neighbours and with aggressive Bolshevik imperialism, among other things. The war with the eastern aggressor began in January 1919 with the defence of Vilnius. After the fights with the Ukrainians ended and a military alliance was made, a joint Polish-Ukrainian offensive led to the capture of Kiev in May 1920, which for a short time stopped attacks of the Bolsheviks. However, their counter-offensive in June resulted in a broken front and a systematic march of the Bolsheviks deep into Poland, coupled with mass looting, rape and massacres of prisoners of war. They were stopped near Warsaw, where fierce battles took place on the outskirts of the capital. On 16 August, a Polish counter-offensive was launched from the Wieprz River, which caused the retreat of the Bolshevik army. Its final defeat took place in September 1920 in the Battle of the Niemen River. In October, an armistice was signed, and in March 1921, a peace treaty in Riga was concluded.

Date of online publication

2021

Pages (from - to)

7 - 20

Book

Kolejnictwo polskie w okresie Bitwy Warszawskiej 1920 roku i w pierwszych latach odbudowy II Rzeczypospolitej

Presented on

„Kolejnictwo polskie w okresie Bitwy Warszawskiej 1920 r. i w pierwszych latach odbudowy Drugiej Rzeczypospolitej", 18-19.11.2021, Łódź, Polska

Points of MNiSW / chapter

20.0