Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wolność religijna w zakresie sprawowania władzy rodzicielskiej na przykładzie organizowania zajęć z religii i etyki. Postulaty de lege ferenda

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Publicznego i Prywatnego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Etyka
  • Religia
  • Wolność wyznania
EN
  • Parental authority
  • Religious freedom
  • teaching religion and ethics
Abstract

PL Przedmiotem niniejszego opracowania są zagadnienia związane ze sferą wolności religijnej przejawiającej się w możliwości uczestniczenia w zajęciach religii i etyki. Autor dokonuje analizy powyższych kwestii poprzez pryzmat wzajemnych relacji pomiędzy dzieckiem a jego rodzicami. Realizacja zakładanych celów dokonuje się w oparciu o charakterystykę takich zagadnień, jak: zakres wolności religijnej, istota władzy rodzicielskiej oraz ewolucja rozwiązań normatywnych dotyczących Wolność religijna w zakresie sprawowania władzy rodzicielskiej… 41 obecności religii i etyki w polskich szkołach. Z uwagi na bogaty dorobek doktryny poruszana materia nie obejmuje całości regulacji systemowych dotyczących obu przedmiotów, a koncentruje się w głównej mierze na kwestiach wymagających zmian na poziomie normatywnym. W końcowym fragmencie artykułu pojawiają się postulaty zmian, koniecznych zdaniem autora do usprawnienia aktualnej sytuacji.

EN The present article outlines the issues related to the sphere of religious freedom, appearing in the possibility of participating in religion and ethics classes. The author analyzes these issues through the basis of mutual relations between the child and his parents. The achievement of the assumed goals is based on the characteristics of such issues as: the scope of religious freedom, the essence of parental authority, and the evolution of normative solutions concerning the presence of religion and ethics in Polish schools. Taking into consideration the rich achievements of the doctrine, the raised issues do not include all systemic regulations regarding both subjects, but they mainly focus on issues requiring improvement at the normative level. In the concluding section of the article we can read about the demands for changes that, according to the author, are necessary to improve the current situation.

Pages (from - to)

25 - 41

URL

https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2021/07/Prawna-ochrona-wolnosci-sumienia-i-religii_www-1.pdf

Book

Prawna ochrona wolności sumienia i religii. Stan de lege lata oraz postulaty de lege ferenda

Points of MNiSW / chapter

20.0