Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Kwestie reparacji wojennych wobec Niemiec w kampanii parlamentarnej 2019 roku

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kampania wyborcza parlamentarna
  • Odszkodowania wojenne
  • Niemcy
  • Polska
  • Wybory parlamentarne w Polsce (2019)
Abstract

PL Przedmiotem badań w niniejszym artykule była analiza dyskursu reparacyjnego funkcjonującego w czasie kampanii wyborów parlamentarnych w 2019 roku. Do weryfikacji tego dyskursu posłużono się dwoma problemami badawczymi. Pierwszy z nich można określić jako weryfikacja intencjonalności i instrumentalności dyskursu reparacyjnego w przekazach prasowych prawicowych tygodników opinii w Polsce w okresie trwania kampanii wyborczej. Do tej weryfikacji została przeprowadzona analiza argumentacji z jej oceną właściwości emotywnych lub obiektywnych. Pod pojęciem dyskursu reparacyjnego rozumie się tu podejmowanie tematyki odnoszącej się do reparacji, odszkodowań niemieckich względem Polski z asocjacjami historycznymi i politycznymi. W przypadku intencjonalności należy rozumieć ją jako mechanizm kierowania uwagi w celu uzyskania pożytku społecznego, gdzie podejmowanie tematyki reparacyjnej jest celem samym w sobie, tudzież wiąże się z odniesieniem do aktualnie podnoszonego dyskursu politycznego. Instrumentalność rozumiana jest natomiast jako mechanizm podnoszenia problemu w sposób celowy, gdzie cele podnoszenia tematu służą doraźnie i partykularnie (wydawnictwu, partii, grupie itp.). Drugim problemem było określenie dyskursu reparacyjnego w granicach narodowych narracji mitycznych. W tym celu zostanie przeprowadzona inferencja teoretyczno-poznawcza, której celem będzie analiza dyskursu jako jakości mitu politycznego.

Pages (from - to)

277 - 298

URL

https://www.researchgate.net/publication/355809192_Kwestie_reparacji_wojennych_wobec_Niemiec_w_kampanii_parlamentarnej_2019_roku

Book

Kampania parlamentarna 2019 roku

Ministry points / chapter

20.0