Processing may take a few seconds...

Article


Title

Polityczne uwarunkowania integracji europejskiej z perspektywy bezpieczeństwa

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Political conditions of European integration from the security perspective

Year of publication

2021

Published in

Przegląd Europejski

Journal year: 2021 | Journal volume: t. 2

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
EN
 • Crisis
 • European Union
 • Foreign policy
 • Geopolitics
 • international relations
 • International security
 • Security policy
PL
 • Bezpieczeństwo miedzynarodowe
 • Geopolityka
 • Kryzys
 • Polityka bezpieczeństwa
 • Polityka zagraniczna
 • Stosunki międzynarodowe
 • Unia Europejska (UE)
Abstract

PL Współczesna postać bezpieczeństwa Unii Europejskiej poddawana jest głębokim zmianom. Rozwiązania przyjęte w pierwszej dekadzie XXI wieku przestały odpowiadać potrzebom organizacji. Nowe, które w sposób funkcjonalny zmieniłyby postać związków między instytucjami, nie zostały koncepcyjnie wypracowane. Unia Europejska, zmagając się z rozmaitymi kryzysami ekonomicznymi, społecznymi i politycznymi wchodzi w kolejny etap, na którym jest decydowane, w jakim kierunku będzie się rozwijać ona oraz jej państwa członkowskie. Niniejszy artykuł skupia się na aktualnej postaci rozwiązań organizacyjnych i funkcjonalnych, poddając je krytycznemu oglądowi. Autor wartościuje i ocenia to, co kreuje się w zakresie procesów decyzyjnych i ich rezultatów w obszarach polityki zagranicznej, bezpieczeństwa, obrony. W konsekwencji artykuł ukazuje uwarunkowania determinujące postać działań UE u progu drugiej dekady XXI wieku. Jego rezultatem jest identyfikacja procesów zmian w obszarze bezpieczeństwa, które decydują o projekcji rozwoju Unii Europejskiej.

EN The contemporary form of security in the European Union is undergoing profound changes. The solutions adopted in the first decade of the 21st century no longer meet the needs of this organisation and the EU Member States. New solutions that would functionally change the form of relationships between institutions have not been conceptually worked out. The European Union, struggling with numerous economic, social, and political crises, enters the next stage. Soon it will be decided, in which direction the organisation and its member states will develop. This article focuses on the current form of organisational and functional solutions of the EU by subjecting them to a critical review. The author evaluates, what is created in terms of decision-making processes and their results in the areas of foreign policy, security, and defence. Consequently, the article demonstrates the conditions that determine the form of the EU’s activities at the threshold of the second decade of the 21st century. Its result is the identification of change processes in security that determine the projection of the development of the European Union.

Date of online publication

2021

Pages (from - to)

87 - 106

DOI

10.31338/1641-2478pe.2.21.6

URL

https://przegladeuropejski.com.pl/resources/html/article/details?id=221733

Points of MNiSW / journal

70.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

70.0