Processing may take a few seconds...

Article


Title

Zasada zwierzchnictwa narodowego w polskiej myśli polityczno-prawnej w dobie prac nad Konstytucją marcową

Authors

[ 1 ] Katedra Historii i Teorii Prawa, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Title variant

EN The Principle of National Sovereignty in the Polish Political and Legal Thought in the Era of Work on the March Constitution

Year of publication

2021

Published in

Myśl Polityczna

Journal year: 2021 | Journal number: nr 1 (7)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • II Rzeczpospolita
  • Filozofia polityczna
  • Teoria państwa
  • Parlamentaryzm
EN
  • Second Republic of Poland
  • Political philosophy
  • Theory of the state
  • Parliamentarism
Abstract

PL W artykule omówiono historyczne i filozoficznoprawne uwarunkowania realizacji zasady zwierzchnictwa narodowego w pierwszej ustawie zasadniczej odrodzonego państwa polskiego . Na początku zostało określone miejsce zasady suwerenności narodu w tradycji polskiej filozofii politycznej w ujęciu historycznym, a następnie przedstawiono wpływ na jej ewolucję oddziaływania koncepcji umowy społecznej Jeana-Jacques’a Rousseau . W tej perspektywie zostały omówione główne obszary sporu politycznego dotyczącego kształtu ustroju politycznego państwa oraz ocena przyjętych elementów zasady zwierzchnictwa i ich wpływ na funkcjonowanie ustroju w pierwszych latach II Rzeczypospolitej .

EN The article discusses the historical as well as philosophical and legal condi- tions behind the implementation of the principle of national sovereignty in the first basic law of the reborn Polish state . The text opens with a presentation of the place of the nation’s sovereignty principle in the tradition of the Polish polit- ical philosophy in a historical perspective, and afterwards it shows the impact of Jean-Jacques Rousseau’s concept of a social contract on the development of this principle . From this point of view, the article discusses the main areas of the political dispute concerning the shape of the political system of the state and makes an assessment of the adopted components of the sovereignty prin- ciple and their influence on the functioning of the system in the first years of the Second Republic of Poland .

Pages (from - to)

29 - 49

URL

https://orka.sejm.gov.pl/MP.nsf/0/A9EE96CF4F932654C125871B00483991/$file/2.%20Maciej%20Wojtacki_MP_1(7)_2021.pdf

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

40.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

40.0