Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Zasada zwierzchnictwa narodowego w polskiej myśli polityczno-prawnej w dobie prac nad Konstytucją marcową

Autorzy

[ 1 ] Katedra Historii i Teorii Prawa, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Wariant tytułu

EN The Principle of National Sovereignty in the Polish Political and Legal Thought in the Era of Work on the March Constitution

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Myśl Polityczna

Rocznik: 2021 | Numer: nr 1 (7)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • II Rzeczpospolita
  • Filozofia polityczna
  • Teoria państwa
  • Parlamentaryzm
EN
  • Second Republic of Poland
  • Political philosophy
  • Theory of the state
  • Parliamentarism
Streszczenie

PL W artykule omówiono historyczne i filozoficznoprawne uwarunkowania realizacji zasady zwierzchnictwa narodowego w pierwszej ustawie zasadniczej odrodzonego państwa polskiego . Na początku zostało określone miejsce zasady suwerenności narodu w tradycji polskiej filozofii politycznej w ujęciu historycznym, a następnie przedstawiono wpływ na jej ewolucję oddziaływania koncepcji umowy społecznej Jeana-Jacques’a Rousseau . W tej perspektywie zostały omówione główne obszary sporu politycznego dotyczącego kształtu ustroju politycznego państwa oraz ocena przyjętych elementów zasady zwierzchnictwa i ich wpływ na funkcjonowanie ustroju w pierwszych latach II Rzeczypospolitej .

EN The article discusses the historical as well as philosophical and legal condi- tions behind the implementation of the principle of national sovereignty in the first basic law of the reborn Polish state . The text opens with a presentation of the place of the nation’s sovereignty principle in the tradition of the Polish polit- ical philosophy in a historical perspective, and afterwards it shows the impact of Jean-Jacques Rousseau’s concept of a social contract on the development of this principle . From this point of view, the article discusses the main areas of the political dispute concerning the shape of the political system of the state and makes an assessment of the adopted components of the sovereignty prin- ciple and their influence on the functioning of the system in the first years of the Second Republic of Poland .

Strony (od-do)

29 - 49

URL

https://orka.sejm.gov.pl/MP.nsf/0/A9EE96CF4F932654C125871B00483991/$file/2.%20Maciej%20Wojtacki_MP_1(7)_2021.pdf

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

5,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

5,0