Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Motywacja zawodowa kadry dowódczej w Siłach Zbrojnych RP

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.3] Security studies

Title variant

EN Professional Motivation of The Commissioning Staff in The Polish Armed Forces

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)
 • Badania empiryczne
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Doskonalenie zawodowe
 • Kadra dowódcza
 • Kompetencje przywódcze
 • Kompetencje społeczne
 • Motywacja uczenia się
 • Oficerowie (wojsk.)
 • Osobowość
 • Przywództwo
 • Siły Zbrojne RP
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
EN
 • Armed Forces
 • Commanders
 • Further training
 • Leadership competencies
 • Safety
 • Poland
Abstract

PL Główny filar systemu bezpieczeństwa narodowego w Polsce stanowią niewątpliwie siły zbrojne. Pozwalają one na podejmowanie skutecznych działań w przypadku pojawienia się różnego rodzaju zagrożeń, nie tylko o charakterze militarnym. Należy jednak pamiętać, że o wartości bojowej wojska decydują przede wszystkim kompetencje kadry dowódczej. W procesie doskonalenia zawodowego oficerów, obok zdobywania wiedzy i umiejętności, szczególnego znaczenia nabiera kwestia kształtowania pożądanych cech osobowościowych. Istotnym wyznacznikiem tego procesu jest budowanie mechanizmów motywacyjnych, które zgodnie z teorią Davida McClellanda (1987) uzależnione są od trzech składowych: motywacji osiągnięć, motywacji władzy oraz motywacji przywództwa. Posługując się metodą sondażu diagnostycznego oraz wystandaryzowanym narzędziem pomiarowym, autor przeprowadził badania empiryczne wśród oficerów odbywających studia i kursy kwalifikacyjne w Akademii Sztuki Wojennej. Wykorzystane elementy statystyki opisowej i korelacyjnej pozwoliły na sformułowanie wniosków w zakresie stanu procesów motywacyjnych oraz występowania ewentualnych zależności między nimi. Uzyskane rezultaty mogą przyczynić się do wypracowania nowych rozwiązań metodycznych w procesie doskonalenia kadr systemu bezpieczeństwa narodowego.

EN Armed forces are undoubtedly the main pillar of the national security system in Poland. They allow you to take effective action in the event of a variety of threats, not just of a military nature. However, it should be remembered that their combat value is primarily determined by the competence of the commanding staff. In the process of professional training of officers, apart from gaining knowledge and skills, the issue of shaping desirable personality traits is of particular importance. An important determinant of this process is building incentive mechanisms, which, according to the theory of David McClelland (1987), depend on three components: achievement motivation, power motivation and leadership motivation. Using the diagnostic survey method and a standardized measurement tool, Author conducted empirical research among officers undergoing studies and qualification courses at the Academy of War Arts. The elements of descriptive and correlation statistics used allowed to formulate conclusions regarding the state of incentive processes and the occurrence of any dependencies between them. The obtained results may contribute to the development of new methodological solutions in the process of improving the personnel of the national security system.

Date of online publication

2021

Pages (from - to)

143 - 159

Comments

Bibliografia na stronie 157.

Book

Edukacja w świecie VUCA. [2], Szanse, wyzwania, zagrożenia

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Ministry points / chapter

20.0