Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Motywacja zawodowa kadry dowódczej w Siłach Zbrojnych RP

Autorzy

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Wariant tytułu

EN Professional Motivation of The Commissioning Staff in The Polish Armed Forces

Rok publikacji

2021

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
 • Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)
 • Badania empiryczne
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Doskonalenie zawodowe
 • Kadra dowódcza
 • Kompetencje przywódcze
 • Kompetencje społeczne
 • Motywacja uczenia się
 • Oficerowie (wojsk.)
 • Osobowość
 • Przywództwo
 • Siły Zbrojne RP
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
EN
 • Armed Forces
 • Commanders
 • Further training
 • Leadership competencies
 • Safety
 • Poland
Streszczenie

PL Główny filar systemu bezpieczeństwa narodowego w Polsce stanowią niewątpliwie siły zbrojne. Pozwalają one na podejmowanie skutecznych działań w przypadku pojawienia się różnego rodzaju zagrożeń, nie tylko o charakterze militarnym. Należy jednak pamiętać, że o wartości bojowej wojska decydują przede wszystkim kompetencje kadry dowódczej. W procesie doskonalenia zawodowego oficerów, obok zdobywania wiedzy i umiejętności, szczególnego znaczenia nabiera kwestia kształtowania pożądanych cech osobowościowych. Istotnym wyznacznikiem tego procesu jest budowanie mechanizmów motywacyjnych, które zgodnie z teorią Davida McClellanda (1987) uzależnione są od trzech składowych: motywacji osiągnięć, motywacji władzy oraz motywacji przywództwa. Posługując się metodą sondażu diagnostycznego oraz wystandaryzowanym narzędziem pomiarowym, autor przeprowadził badania empiryczne wśród oficerów odbywających studia i kursy kwalifikacyjne w Akademii Sztuki Wojennej. Wykorzystane elementy statystyki opisowej i korelacyjnej pozwoliły na sformułowanie wniosków w zakresie stanu procesów motywacyjnych oraz występowania ewentualnych zależności między nimi. Uzyskane rezultaty mogą przyczynić się do wypracowania nowych rozwiązań metodycznych w procesie doskonalenia kadr systemu bezpieczeństwa narodowego.

EN Armed forces are undoubtedly the main pillar of the national security system in Poland. They allow you to take effective action in the event of a variety of threats, not just of a military nature. However, it should be remembered that their combat value is primarily determined by the competence of the commanding staff. In the process of professional training of officers, apart from gaining knowledge and skills, the issue of shaping desirable personality traits is of particular importance. An important determinant of this process is building incentive mechanisms, which, according to the theory of David McClelland (1987), depend on three components: achievement motivation, power motivation and leadership motivation. Using the diagnostic survey method and a standardized measurement tool, Author conducted empirical research among officers undergoing studies and qualification courses at the Academy of War Arts. The elements of descriptive and correlation statistics used allowed to formulate conclusions regarding the state of incentive processes and the occurrence of any dependencies between them. The obtained results may contribute to the development of new methodological solutions in the process of improving the personnel of the national security system.

Data udostępnienia online

2021

Strony (od-do)

143 - 159

Uwagi

Bibliografia na stronie 157.

Książka

Edukacja w świecie VUCA. [2], Szanse, wyzwania, zagrożenia

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0