Processing may take a few seconds...

Article


Title

Działania wojsk obrony terytorialnej podczas pandemii COVID – 19 jako przykład wojskowego wsparcia władz cywilnych i społeczeństwa

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Society of Defence Knowledge | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.5] Political science and public administration

Title variant

EN Activities of the Territorial Defense Forces during the COVID-19 pandemic as an example of military support for civilian authorities and local communities

Year of publication

2020

Published in

Wiedza Obronna

Journal year: 2020 | Journal volume: t. 272 | Journal number: nr 3

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Obrona cywilna
  • Obrona terytorialna
  • Koronawirusy
  • Samorząd terytorialny
  • Współpraca cywilno-wojskowa
  • Zarządzanie kryzysowe
Abstract

PL Sytuacja międzynarodowa w 2020 roku związana z wybuchem kryzysu epidemicznego na całym Świecie spowodowała, że dotychczasowy porządek funkcjonowania poszczególnych państw został poddany ciężkiej próbie. Kryzys epidemiczny spowodował paraliż działalności zdecydowanej większości instytucji publicznych, w tym polskich, zarówno w wymiarze gospodarczym w skali makro oraz tej części gospodarki, gdzie kapitał prywatny pełni dominującą rolę. Celem niniejszego artykułu było ukazanie działań przeciwkryzysowych podjętych przez Polskę, gdzie wobec skali wyzwania zostały wykorzystane wybrane elementy podsystemu militarnego w postaci m.in. użycia Wojsk Obrony Terytorialnej Rzeczypospolitej Polskiej, jako platformy łączącej środowisko militarne z cywilnym w sferze bezpieczeństwa. Autorzy artykułu zaprezentowali podjęte działania komponentu terytorialnego z punktu widzenia żołnierza tej formacji. Ma to pozwolić czytelnikowi poznać odpowiedź na pytania dotyczące: roli wojsk OT w strukturze bezpieczeństwa Polski czasu pokoju, kryzysu oraz wojny, poznania specyfiki formacji oraz jej elastycznej formy, mogącej się dostosować do zaistniałych potrzeb i realizacji zadań na rzecz składowych podsystemów: ochrony zdrowia, obrony cywilnej i ochrony ludności, bezpieczeństwa wewnętrznego oraz zewnętrznego. W toku procesu badawczego, bazującego na danych zbieranych w trakcie własnych badań empirycznych w realnym środowisku bezpieczeństwa poddano analizie rozwiązania podjęte w trakcie realizacji zadań przeciwkryzysowych, w kontekście współpracy struktur wojskowych z administracją publiczną w aspekcie procesu planowania cywilnego, wsparcia pozostałych sił i służb w ramach zarządzania kryzysowego

EN The global situation in 2020, linked to the outbreak of an epidemic crisis around the world, has put the current order of operation of individual countries to a severe test. The epidemic crisis has paralysed the activities of the vast majority of public institutions, including Polish ones, both in economic terms on a macro scale and in the part where private capital plays a dominant role. The aim of this article was to show the anti-crisis actions taken by Poland, where in the face of the scale of the challenge, selected elements of the military subsystem were used in the form of, among others, the use of the Polish Territorial Defense Forces as a platform connecting the military and civil environment in the sphere of security. The authors of the article showed the activities of the territorial component from the point of view of the soldier of this formation. This is to allow the reader to know the answer to questions about: the role of territorial troops in the security structure of Poland's time of peace, crisis and war, getting to know the specificity of the formation and its flexible form, which can adapt to the existing needs and tasks for the benefit of the components of the subsystems: health protection, civil defence and civil protection, internal and external security. In the course of the research process, based on the data collected during empirical research in the real security environment, the solutions undertaken during the implementation of anti-crisis tasks were analysed in the context of cooperation of military structures. with the public administration in terms of civil planning process, support to other forces and services in crisis management.

Date of online publication

31.10.2020

Pages (from - to)

61 - 75

URL

http://wiedzaobronna.edu.pl/index.php/wo/article/view/83/86

Points of MNiSW / journal

5.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

70.0