Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Dychotomia postrzegania bohaterstwa w opinii oficerów starszych Sił Zbrojnych RP

Autorzy

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Wariant tytułu

EN The Dychotomy of the Perception of Hero in the Opinion of Seniors Officers the Polish Armed Forces

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Wiedza Obronna

Rocznik: 2021 | Tom: t. 275 | Numer: nr 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Autorytet
  • Bohaterstwo
  • Etyka zawodowa
  • Oficerowie
  • Patriotyzm
  • Postawy
  • Siły Zbrojne
  • Wychowanie patriotyczne
Streszczenie

PL Patriotyzm jako kategoria etyczno-moralna pełni ważną rolę w życiu społecznym w tym także w utrzymaniu zdolności państwa do zapewnienia oczekiwanego poziomu bezpieczeństwa narodowego. Obecne szerokie pojmowanie patriotyzmu i jego roli wynika z tradycji kulturowej a determinowane było ponad tysiącletnią burzliwą historią państwa polskiego. Aby kształtować postawy patriotyczne (obywatelskie przedkładanie dobra wspólnego nad dobro osobiste) celowym jest posługiwać się w procesie wychowania wzorcami osobowymi patriotyzmu i antypatriotyzmu. Poprzez poszukiwanie i wskazywanie ideałów moralnych, epistemicznych, w tym także patriotycznych na potrzeby praktyki wychowawczej zaspokaja się oczekiwanie młodzieży na autorytety, wzorce osobowe posiadające te wszystkie cechy, wartości do których w działalności wychowawczej dążymy. Celem badań była identyfikacja współczesnych wzorców patriotycznych oficerów starszych Sił Zbrojnych RP. W badaniach własnych zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankietowania. Wyniki badań pozwalają na następujący wniosek ogólny: zauważalna dychotomia postrzegania postaci jako wzorców patriotyzmu lub antypatriotyzmu jest konsekwencją postrzegania tych samych czynów dwubiegunowo - jako bohaterstwa lub antybohaterstwa.

EN Patriotism as an ethical and moral category plays an important role in social life, including maintaining the state's ability to ensure national security. The current wide understanding of patriotism and its role follows from the cultural tradition and was determined by over a thousand years of turbulent history of the Polish state. To shape patriotic loyalism (common good over personal good), it is purposeful to use patterns of patriotism and anti-patriotism in the process of education. By seeking and emphasizing a moral and epistemic ideals, including patriotic ones for the needs of educational practice, the young people's expectations for authorities, personal patterns possessing all these qualities and values that we strive for in educational activity are satisfied. The aim of the study was to identify contemporary patriotic patterns of officers of the senior Polish Armed Forces. The article presents the results of research on the personal patternsof senior officers. A noticeable dichotomy of perceiving characters as models of patriotism or anti-patriotism is a consequence of perceiving the same bipolar acts -as heroism or anti-heroism.

Data udostępnienia online

30.06.2021

Strony (od-do)

11 - 28

URL

http://wiedzaobronna.edu.pl/index.php/wo/article/view/102/107

Uwagi

Bibliografia na stronach 27-28.

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

20,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

20,0