Processing may take a few seconds...

Article


Title

Dychotomia postrzegania bohaterstwa w opinii oficerów starszych Sił Zbrojnych RP

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN The Dychotomy of the Perception of Hero in the Opinion of Seniors Officers the Polish Armed Forces

Year of publication

2021

Published in

Wiedza Obronna

Journal year: 2021 | Journal volume: t. 275 | Journal number: nr 2

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Autorytet
  • Bohaterstwo
  • Etyka zawodowa
  • Oficerowie
  • Patriotyzm
  • Postawy
  • Siły Zbrojne
  • Wychowanie patriotyczne
Abstract

PL Patriotyzm jako kategoria etyczno-moralna pełni ważną rolę w życiu społecznym w tym także w utrzymaniu zdolności państwa do zapewnienia oczekiwanego poziomu bezpieczeństwa narodowego. Obecne szerokie pojmowanie patriotyzmu i jego roli wynika z tradycji kulturowej a determinowane było ponad tysiącletnią burzliwą historią państwa polskiego. Aby kształtować postawy patriotyczne (obywatelskie przedkładanie dobra wspólnego nad dobro osobiste) celowym jest posługiwać się w procesie wychowania wzorcami osobowymi patriotyzmu i antypatriotyzmu. Poprzez poszukiwanie i wskazywanie ideałów moralnych, epistemicznych, w tym także patriotycznych na potrzeby praktyki wychowawczej zaspokaja się oczekiwanie młodzieży na autorytety, wzorce osobowe posiadające te wszystkie cechy, wartości do których w działalności wychowawczej dążymy. Celem badań była identyfikacja współczesnych wzorców patriotycznych oficerów starszych Sił Zbrojnych RP. W badaniach własnych zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankietowania. Wyniki badań pozwalają na następujący wniosek ogólny: zauważalna dychotomia postrzegania postaci jako wzorców patriotyzmu lub antypatriotyzmu jest konsekwencją postrzegania tych samych czynów dwubiegunowo - jako bohaterstwa lub antybohaterstwa.

EN Patriotism as an ethical and moral category plays an important role in social life, including maintaining the state's ability to ensure national security. The current wide understanding of patriotism and its role follows from the cultural tradition and was determined by over a thousand years of turbulent history of the Polish state. To shape patriotic loyalism (common good over personal good), it is purposeful to use patterns of patriotism and anti-patriotism in the process of education. By seeking and emphasizing a moral and epistemic ideals, including patriotic ones for the needs of educational practice, the young people's expectations for authorities, personal patterns possessing all these qualities and values that we strive for in educational activity are satisfied. The aim of the study was to identify contemporary patriotic patterns of officers of the senior Polish Armed Forces. The article presents the results of research on the personal patternsof senior officers. A noticeable dichotomy of perceiving characters as models of patriotism or anti-patriotism is a consequence of perceiving the same bipolar acts -as heroism or anti-heroism.

Date of online publication

30.06.2021

Pages (from - to)

11 - 28

URL

http://wiedzaobronna.edu.pl/index.php/wo/article/view/102/107

Comments

Bibliografia na stronach 27-28.

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

70.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

70.0