Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Doskonalenie wystarczalności obronnej państw grupy Wyszehradzkiej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Systemy Logistyczne Wojsk

Rocznik: 2021 | Tom: t. 54 | Numer: nr 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Grupa Wyszehradzka
  • Polityka
  • Potencjał obronny państwa
  • Zdolność obronna
Streszczenie

PL Współpraca ponadnarodowa ma swoją długą historię i stanowi od lat obiekt zainteresowania wielu państw. Jest ona między innymi postrzegana jako jeden z elementów poprawy poziomu ich bezpieczeństwa, międzynarodowego. Bezpieczeństwo, stanowiące wartość nadrzędną dla każdego państwa, jest wypadkową wielu różnorodnych czynników, wśród których to właśnie współpraca państw tworzących określone sojusze, grupy czy pakty odgrywa szczególną rolę. Współcześnie zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa poszczególnych regionów stanowi z pewnością cel ponadnarodowy. Jak wskazują dotychczasowe doświadczenia, dzięki wspólnemu wysiłkowi grup państw zostaje on osiągnięty poprzez zaangażowanie potencjału wszystkich zainteresowanych stron. Przykładem przedmiotowego podejścia jest powołanie grupy Wyszehradzkiej jako platformy wspólnych działań czterech państw: Republiki Czeskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Słowacji oraz Węgier. Dzięki wspólnym wysiłkom polityka obronna poszczególnych państw staje się bardziej zauważalna wśród opinii publicznej i na forum międzynarodowym. Dzieje się to przy aprobacie społecznej oraz naciskach ze strony państw sojuszników układu NATO. Można oczekiwać, że ten trend wznoszący zostanie zachowany, mimo rysującego się spowolnienia gospodarczego na skutek konsekwencji wynikających z pandemii COVID-19. Celem artykułu jest identyfikacja i ocena ewolucji wystarczalności obronnej państw grupy Wyszehradzkiej od roku 2015. Podjęty do rozwiązania problem badawczy został sprecyzowany następująco: Jakie czynniki wpływają bezpośrednio na poziom wystarczalności obronnej państw grupy Wyszehradzkiej oraz jakie działania należy podjąć, aby ten poziom poprawić? W materiale wykorzystano wyniki badań przeprowadzonych z wykorzystaniem przede wszystkim: kwerendy literatury przedmiotu, wybranych metod statystycznych, komparatystyki oraz wnioskowania. Przyjęte podejście umożliwiło uzyskanie przekrojowego charakteru rozważań, dając jednocześnie podstawy do dalszych, poszerzonych badań tego niezwykle istotnego oraz aktualnego problemu.

Strony (od-do)

63 - 76

DOI

10.37055/slw/140384

URL

http://slw.wat.edu.pl/Doskonalenie-wystarczalnosci-obronnej-panstw-grupy-Wyszehradzkiej,140384,0,1.html

Typ licencji

CC BY-NC-SA (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

20,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

20,0