Processing may take a few seconds...

Article


Title

Doskonalenie wystarczalności obronnej państw grupy Wyszehradzkiej

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

EN Improvement of defence suitability of the Visegrad group states

Year of publication

2021

Published in

Systemy Logistyczne Wojsk

Journal year: 2021 | Journal volume: t. 54 | Journal number: nr 1

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Grupa Wyszehradzka
  • Polityka
  • Potencjał obronny państwa
  • Zdolność obronna
EN
  • Politics
  • Constitution
  • National interest
  • Interest of the state
  • Raison d’etat
Abstract

PL Współpraca ponadnarodowa ma swoją długą historię i stanowi od lat obiekt zainteresowania wielu państw. Jest ona między innymi postrzegana jako jeden z elementów poprawy poziomu ich bezpieczeństwa, międzynarodowego. Bezpieczeństwo, stanowiące wartość nadrzędną dla każdego państwa, jest wypadkową wielu różnorodnych czynników, wśród których to właśnie współpraca państw tworzących określone sojusze, grupy czy pakty odgrywa szczególną rolę. Współcześnie zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa poszczególnych regionów stanowi z pewnością cel ponadnarodowy. Jak wskazują dotychczasowe doświadczenia, dzięki wspólnemu wysiłkowi grup państw zostaje on osiągnięty poprzez zaangażowanie potencjału wszystkich zainteresowanych stron. Przykładem przedmiotowego podejścia jest powołanie grupy Wyszehradzkiej jako platformy wspólnych działań czterech państw: Republiki Czeskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Słowacji oraz Węgier. Dzięki wspólnym wysiłkom polityka obronna poszczególnych państw staje się bardziej zauważalna wśród opinii publicznej i na forum międzynarodowym. Dzieje się to przy aprobacie społecznej oraz naciskach ze strony państw sojuszników układu NATO. Można oczekiwać, że ten trend wznoszący zostanie zachowany, mimo rysującego się spowolnienia gospodarczego na skutek konsekwencji wynikających z pandemii COVID-19. Celem artykułu jest identyfikacja i ocena ewolucji wystarczalności obronnej państw grupy Wyszehradzkiej od roku 2015. Podjęty do rozwiązania problem badawczy został sprecyzowany następująco: Jakie czynniki wpływają bezpośrednio na poziom wystarczalności obronnej państw grupy Wyszehradzkiej oraz jakie działania należy podjąć, aby ten poziom poprawić? W materiale wykorzystano wyniki badań przeprowadzonych z wykorzystaniem przede wszystkim: kwerendy literatury przedmiotu, wybranych metod statystycznych, komparatystyki oraz wnioskowania. Przyjęte podejście umożliwiło uzyskanie przekrojowego charakteru rozważań, dając jednocześnie podstawy do dalszych, poszerzonych badań tego niezwykle istotnego oraz aktualnego problemu.

EN Transnational cooperation has a long history and has been the object of interest of many countries for years. It is perceived, inter alia, as one of the elements of improving the level of their international security. Security, which is of paramount importance for each country, is the result of many different factors, among which it is the cooperation of countries that form certain alliances, flu or pacts that plays a special role. Nowadays, ensuring a high level of security for individual regions is certainly a supranational goal. As the experience so far shows, thanks to the joint efforts of groups of states, it is achieved by engaging the potential of all interested parties. An example of this approach is the establishment of the Visegrad Group as a platform for joint activities of four countries: the Czech Republic, the Republic of Poland, Slovakia and Hungary. These states not only systematically raise their level of defense sufficiency, but also undertake joint initiatives aimed at improving the level of regional security. It manifests itself, inter alia, in in relatively increased: military expenditure, purchases of military equipment, personnel levels of its armed forces, participation in foreign missions or joint international military exercises. Thanks to joint efforts, the defense policy of individual countries becomes more visible among the public and on the international forum. This is happening with public approval and pressure from countries allies of the NATO treaty. It can be expected that this upward trend will continue despite the emerging economic slowdown due to the consequences of the COVID-19 pandemic. The aim of the article is to identify and assess the evolution of the defense sufficiency of the Visegrad group states since 2015. The research problem undertaken has been specified in the following form: What factors directly affect the level of defense sufficiency of the Visegrad group states and what actions should be taken to improve this level? The material uses the results of research carried out with the use of: research in the literature on the subject, selected statistical methods, comparative studies and inference. The adopted approach made it possible to obtain a cross-sectional character of the considerations, at the same time providing the basis for further, extended research on this extremely important and current problem.

Date of online publication

20.07.2021

Pages (from - to)

63 - 76

DOI

10.37055/slw/140384

URL

http://slw.wat.edu.pl/Doskonalenie-wystarczalnosci-obronnej-panstw-grupy-Wyszehradzkiej,140384,0,1.html

License type

CC BY-NC-SA (attribution - noncommercial - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Release date

20.07.2021

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

70.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

70.0