Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Podsystem transportu i ruchu wojsk w systemie funkcjonalnym logistyki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Authors

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Title variant

EN Movement and Transportation Subsystem in the Functional Logistics System of the Polish Armed Forces

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Logistyka wojskowa
 • Obronność państwa
 • Planowanie (wojsko)
 • Siły Zbrojne RP
 • Transport wojskowy
 • Zabezpieczenie logistyczne
 • Przegrupowanie wojsk
EN
 • Armed Forces
 • Defence capability of a State
 • Logistic support
 • Military logistics
 • Military movement
 • Military transport
 • Planning (military)
 • Poland
Abstract

PL Jednym z kluczowych podsystemów funkcjonalnego systemu logistyki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Sił Zbrojnych RP) jest podsystem transportu i ruchu wojsk. Jego istotą jest przygotowanie organów transportu i ruchu wojsk (OTiRW) oraz środków i sieci transportowej o znaczeniu obronnym do wykonywania zadań w zakresie transportu i ruchu wojsk (TiRW) przy użyciu wszystkich form przemieszczania i rodzajów transportu. Implementacja przez Polskę Celów SZ NATO wywarła istotny wpływ na tworzenie nowych elementów i zadań w podsystemie. Zmiany w porządkowaniu komórek organizacyjnych, odpowiedzialnych za planowanie i organizowanie zadań w podsystemie , wynikają z implementacji rozwiązań sojuszniczych w narodowych dokumentach doktrynalnych . Według najnowszej koncepcji NATO narodowy model przemieszczania stał się integralną częścią modelu sojuszniczego, a systemy informatyczne stałą częścią planowania przemieszczenia wojsk NATO.

EN One of the most important subsystems of the functional logistics system of the Polish Armed Forces in the military movement and transportation subsystem. Its essence in the preparation of military transport and movement and authorities as well as means and transport networks of defense importance to perform tasks in the field of transport and movement troops using all forms of movement and types of transport. The implementation of the NATO Armed Forces Objective by Poland had a significant impact on the creation of new elements and tasks in the subsystem. Changes in the subordination of organizational units which are responsible for planning and organizing tasks in the subsystem, arise on the implementation of allied solutions in national doctrinal documents. According to the latest NATO concept, the national displacement model has become an integral part of the allied model, and information systems have become a permanent part of NATO displacement planning.

Date of online publication

2021

Pages (from - to)

146 - 174

Comments

Bibliografia na stronach 173-174.

Book

Wyzwania systemu funkcjonalnego logistyki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0