Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Podsystem transportu i ruchu wojsk w systemie funkcjonalnym logistyki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Movement and Transportation Subsystem in the Functional Logistics System of the Polish Armed Forces

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
 • Logistyka wojskowa
 • Obronność państwa
 • Planowanie (wojsko)
 • Siły Zbrojne RP
 • Transport wojskowy
 • Zabezpieczenie logistyczne
 • Przegrupowanie wojsk
EN
 • Armed Forces
 • Defence capability of a State
 • Logistic support
 • Military logistics
 • Military movement
 • Military transport
 • Planning (military)
 • Poland
Streszczenie

PL Jednym z kluczowych podsystemów funkcjonalnego systemu logistyki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Sił Zbrojnych RP) jest podsystem transportu i ruchu wojsk. Jego istotą jest przygotowanie organów transportu i ruchu wojsk (OTiRW) oraz środków i sieci transportowej o znaczeniu obronnym do wykonywania zadań w zakresie transportu i ruchu wojsk (TiRW) przy użyciu wszystkich form przemieszczania i rodzajów transportu. Implementacja przez Polskę Celów SZ NATO wywarła istotny wpływ na tworzenie nowych elementów i zadań w podsystemie. Zmiany w porządkowaniu komórek organizacyjnych, odpowiedzialnych za planowanie i organizowanie zadań w podsystemie , wynikają z implementacji rozwiązań sojuszniczych w narodowych dokumentach doktrynalnych . Według najnowszej koncepcji NATO narodowy model przemieszczania stał się integralną częścią modelu sojuszniczego, a systemy informatyczne stałą częścią planowania przemieszczenia wojsk NATO.

EN One of the most important subsystems of the functional logistics system of the Polish Armed Forces in the military movement and transportation subsystem. Its essence in the preparation of military transport and movement and authorities as well as means and transport networks of defense importance to perform tasks in the field of transport and movement troops using all forms of movement and types of transport. The implementation of the NATO Armed Forces Objective by Poland had a significant impact on the creation of new elements and tasks in the subsystem. Changes in the subordination of organizational units which are responsible for planning and organizing tasks in the subsystem, arise on the implementation of allied solutions in national doctrinal documents. According to the latest NATO concept, the national displacement model has become an integral part of the allied model, and information systems have become a permanent part of NATO displacement planning.

Data udostępnienia online

2021

Strony (od-do)

146 - 174

Uwagi

Bibliografia na stronach 173-174.

Książka

Wyzwania systemu funkcjonalnego logistyki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0