Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Liability within the scope of Cloud Computing services

Autorzy

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Wariant tytułu

PL Odpowiedzialność w zakresie usług Cloud Computing

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Opolskie Studia Administracyjno-Prawne

Rocznik: 2020 | Tom: 18 | Numer: 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • Data protection
  • Digital content
  • Digital heritage
  • Intellectual property
  • New technology
PL
  • Cyfryzacja
  • Dane osobowe
  • Ochrona danych
  • Prawo autorskie
  • Prawo nowych technologii
Streszczenie

EN The issue of acquiring large amounts of data and creating large sets of digital data, and then processing and analyzing them (Big Data) for the needs of generating artificial intelligence (AI) solutions is one of the key challenges to the development of economy and national security. Data have become a resource that will determine the power and geopolitical and geoeconomic position of countries and regions in the 21st century.The layout of data storage and processing in distributed databases has changed in recent years. Since the appearance of hosting services in the range of ICT services, we are talking about a new type of ASP (Applications Service Providers) – provision of the ICT networks as part of an application). Cloud Computing is therefore one of the versions of the ASP services. The ASP guarantees the customer access to a dedicated application running on a server. Cloud Computing, on the other hand, gives the opportunity to use theresources of a shared infrastructure for many users simultaneously (Murphy n.d.). The use of the CC model is more effective in many aspects. Cloud Computing offers the opportunity to use three basic services: data storage in the cloud (cloud storage), applications in the cloud (cloud applications) and computing in the cloud (compute cloud). Website hosting and electronic mail are still the most frequently chosen services in Cloud Computing. The article attempts to explain the responsibility for content stored in the Cloud Computing.

PL Kwestia pozyskiwania dużych ilości danych i tworzenia dużych zbiorów danych cyfrowych, a następnie ich przetwarzania i analizowania (Big Data) na potrzeby generowania rozwiązań sztucznej inteligencji (AI) jest jednym z kluczowych wyzwań dla rozwoju gospodarczego, ale także dla zapewnienia bezpieczeństwa narodowego. Dane stały się zasobem, który będzie decydował o miejscu oraz pozycji geopolitycznej i geoekonomicznej państw XXI wieku.Zasady przechowywania i przetwarzania danych w ich rozproszonych bazach zmieniły się w ostatnich latach, a od czasu pojawienia się usług hostingowych w zakresie usług teleinformatycznych mówimy o nowym typie usług ASP (Applications Service Providers), które obejmują udostępnianie sieci teleinformatycznych w ramach aplikacji. Cloud Computing stanowi jedną z wersji usług ASP, która gwarantuje klientowi dostęp do dedykowanej aplikacji działającej na serwerze. Cloud Computing z kolei daje możliwość korzystaniaz zasobów wspólnej infrastruktury wielu użytkownikom jednocześnie. Zastosowanie modelu CC staje się coraz bardziej efektywne pod wieloma względami. Cloud Computing umożliwia korzystanie z trzech podstawowych usług: przechowywania danych w chmurze, tworzenia aplikacji w chmurze oraz przetwarzania w chmurze (chmura obliczeniowa). Hosting stron internetowych i poczta elektroniczna to nadal najczęściej wybierane usługi w ramach Cloud Computing. W artykule podjęto próbę wyjaśnienia reguł odpowiedzialności za treści przechowywane w chmurze obliczeniowej, przyjmując za kluczowe ustalenie zarówno cech podmiotów świadczących usługę, jak i charakter gromadzonych w niej treści

Data udostępnienia online

2020

Strony (od-do)

9 - 22

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_25167_osap_3427

Typ licencji

CC BY-NC-SA (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

20,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

20,0