Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

The Liability of Entities Providing Services by Electronic Means for Digital Content

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Title variant

PL Odpowiedzialność podmiotów świadczących usługi drogą elektroniczną za treści cyfrowe

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

english

Keywords
EN
  • Digital content
  • Electronic services
  • Responsibility
PL
  • Usługi cyfrowe
  • Usługi elektroniczne
  • Odpowiedzialność
Abstract

PL W wyniku informatyzacji, digitalizacji i informatyzacji działalności człowieka cyberodpowiednia stała się kluczowym i nieodzownym zagadnieniem związanym z funkcjonowaniem człowieka w cyberprzestrzeni. Jednym z jego aspektów jest odpowiedzialność dostawców usług za treści cyfrowe udostępniane w sieciach i systemach informatycznych. Kwestia ta staje się coraz ważniejsza, ponieważ Internet stał się środkiem wymiany pomysłów, poglądów i treści, a tym samym potencjalnym miejscem nadużyć, zarówno ze strony usługodawców, jak i użytkowników końcowych. Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie regulacji prawnych dotyczących zakresu odpowiedzialności podmiotów świadczących usługi drogą elektroniczną za treści cyfrowe dostarczane na podstawie polskiego ustawodawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków ciążących na usługodawcach oraz wskazanie ograniczeń odpowiedzialności w przypadku usług zwykłego przewodu, buforowania i hostingu, po spełnieniu określonych wymogów regulacyjnych. Niniejszy artykuł dotyczy również kwestii ochrony praw autorskich do utworów bezprawnie udostępnionych w sieci przez użytkowników oraz zakresu odpowiedzialności usługodawców za powyższe działania.

EN As a result of computerisation, digitisation and informatisation of human activities, cyber responsibility became a key and indispensable issue related to human functioning in cyberspace. One of its aspects is the liability of service providers for digital content shared in network and information systems. This issue is increasingly important as the Internet has become a medium of exchange for ideas, views and content, and thus, a potential place of abuse, both from service providers and end users. This article aims to show the legal regulations regarding the scope of liability of entities providing electronic services for digital content provided under Polish legislation, with particular emphasis on the obligations incumbent on service providers and indication of limitations of liability in the case of mere conduit, caching and hosting services, upon fulfilling certain regulatory requirements. This article also deals with the issue of protecting the copyrights to works unlawfully made available on the web by users and the scope of responsibility of service providers for the above activities.

Date of online publication

2021

Pages (from - to)

383 - 402

DOI

https://doi.org/10.1007/978-3-030-78551-2_23

URL

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-78551-2_23.pdf

Book

Cybersecurity in Poland : Legal Aspects

Ministry points / chapter

20.0