Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

International regulations of cybersecurity

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Title variant

PL Międzynarodowe przepisy dotyczące cyberbezpieczeństwa

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

english

Keywords
EN
  • Cybersecurity
  • International regulations
PL
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Konwencje międzynarodowe
  • Prawo
Abstract

EN There is no doubt that, due to the global nature of modern ICT networks, international cooperation plays a key role in ensuring cybersecurity, including in the fight against cybercrime. This chapter describes initiatives taken within international organizations to ensure cybersecurity and the prevention of cybercrime. The presentation will start with the initiatives of the OECD and the Council of Europe. This is due not only to some kind of “Eurocentrism” but above all to the fact that these two organisations were the first to address cybersecurity and cybercrime issues. In addition, the Council of Europe Convention 185 on CyberCrime of November the 23rd, 2001, an international agreement concluded in the Council of Europe, is a milestone in the prevention of computer crime, remaining the only binding act of international law to combat it. Its importance is best demonstrated by the constantly growing number of signatories (and countries that model without signatures after the provisions, e.g. Pakistan) and the fact that international organisations, or recommend that their members accept (UN, G7/G8, European Union) or “copy” provisions, creating their own model legal acts (e.g. Commonwealth)

PL Nie ulega wątpliwości, że ze względu na globalny charakter nowoczesnych sieci teleinformatycznych współpraca międzynarodowa odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu cyberbezpieczeństwa, w tym w walce z cyberprzestępczością. Rozdział ten opisuje inicjatywy podejmowane w ramach organizacji międzynarodowych w celu zapewnienia cyberbezpieczeństwa i zapobiegania cyberprzestępczości. Prezentacja rozpocznie się od inicjatyw OECD i Rady Europy. Wynika to nie tylko z pewnego rodzaju "europocentryzmu", ale przede wszystkim z faktu, że te dwie organizacje jako pierwsze zajęły się kwestiami cyberbezpieczeństwa i cyberprzestępczości. Ponadto Konwencja Rady Europy nr 185 o cyberprzestępczości z dnia 23 listopada 2001 r., umowa międzynarodowa zawarta w Radzie Europy, jest kamieniem milowym w zapobieganiu przestępczości komputerowej, pozostając jedynym wiążącym aktem prawa międzynarodowego do jej zwalczania. O jego znaczeniu najlepiej świadczy stale rosnąca liczba sygnatariuszy (i krajów, które wzorują się bez podpisów po przepisach, np. Pakistan) oraz fakt, że organizacje międzynarodowe lub rekomendują swoim członkom akceptację (ONZ, G7/G8, Unia Europejska) lub "kopiują" zapisy, tworząc własne wzorcowe akty prawne (np. Commonwealth).

Date of online publication

2021

Pages (from - to)

53 - 71

DOI

https://doi.org/10.1007/978-3-030-78551-2_5

URL

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-78551-2.pdf

Book

Cybersecurity in Poland : Legal Aspects

Ministry points / chapter

20.0