Processing may take a few seconds...

Article


Title

Zmiany w strukturze centralnej administracji publicznej w świetle ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczństwa z 2018 r.

Authors

[ 1 ] Katedra Historii i Teorii Prawa, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Title variant

EN Changes in the Structure of the Central Public Administration in the light of the National Cybersecurity System of 2018

Year of publication

2021

Published in

Przegląd Prawa Konstytucyjnego

Journal year: 2021 | Journal number: nr 2 (60)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Prawo
Abstract

PL Na bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI w. duży wpływ wywierają procesy zachodzące we współczesnym, globalnym środowisku bezpieczeństwa. Cechują się one dużą dynamiką i złożonością zmian oraz występowaniem zagrożeń asymetrycznych, wśród których do najgroźniejszych należy zaliczyć zagrożenia w cyberprzestrzeni. Funkcjonowanie państwa i realizacja przez nie obowiązków konstytucyjnych w coraz większym stopniu uzależnione jest od rozwoju nowoczesnych technologii, społeczeństwa informacyjnego oraz niezakłóconego funkcjonowania cyberprzestrzeni. Szybki postęp w dziedzinie technologii cyfrowych powoduje konieczność efektywnego wykorzystania najnowszych technologii, stwarzając jednocześnie państwu polskiemu możliwość wyjścia z roli wyłącznie użytkownika i dołączenie do grona krajów o efektywnie funkcjonującej gospodarce cyfrowej, dostarczających rozwiązania i współtworzących międzynarodowe standardy. Wyjściem naprzeciw tym oczekiwaniom było podpisanie przez Prezydenta RP w dniu 1 sierpnia 2018 r. ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, implementującą do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii.

EN The national security of Poland in the 21st century is strongly influenced by the processes taking place in the contemporary global security environment. They are characterized by high dynamics and complexity of changes as well as the occurrence of asymmetrical threats, among which the most dangerous are threats in cyberspace. The functioning of the state and the implementation of their constitutional obligations are increasingly dependent on the development of modern technologies, the information society and the smooth functioning of cyberspace, which is largely dependent on the security of the ICT infrastructure enabling the use of cyberspace, information resources and services accumulated therein. thanks to it they function. Rapid progress in the field of digital technologies necessitates the effective use of the latest technologies while creating the opportunity for the Polish state to leave the role of only the user and join the group of countries with an effectively functioning digital economy, providing solutions and co-creating international standards. To meet these expectations, the President of the Republic of Poland signed the Act on the national cybersecurity system on 1 August 2018, implementing the Directive of the European Parliament and the Council (EU) into the Polish legal order regarding measures for a high common level of security of network and information systems in the territory of Union (Directive 2016/1148) – (the so-called NIS Directive).

Date of online publication

2021

Pages (from - to)

325 - 339

DOI

10.15804/ppk.2021.02.20

URL

https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ppk/60/ppk6020.pdf

License type

CC BY (attribution alone)

Points of MNiSW / journal

100.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

100.0