Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Powietrzno-kosmiczny wymiar pola walki

Autorzy

[ 1 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.8] Inżynieria mechaniczna

Wariant tytułu

EN The space-aerial dimension of the battelfield

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Kosmos
  • Militaryzacja
EN
  • Space
  • Militarisation
Streszczenie

PL Określając charakter obecnie przyjmowanego pola walki, można z dużym stopniem prawdopodobieństwa stwierdzić, że model ten powinien uwzględniać wiele wymiarów prowadzonych działań militarnych. Każdy rodzaj środowiska, na które ma wpływ człowiek, może stać się obszarem konfliktu zbrojnego. Znaczenie zasobów kosmicznych i ich relacja z nowoczesnymi systemami uzbrojenia wymusza w Siłach Powietrznych kompleksowe podejście do zagadnień związanych z ich koordynacją na poziomie operacyjnym i strategicznym. W rozdziale scharakteryzowano powietrzno-kosmiczny wymiar współczesnego pola walki, przedstawiono podstawowe pojęcia z zakresu kosmologii w odniesieniu do środowiska i zasobów kosmicznych oraz skupiono się na tym, co dowódca komponentu powietrznego, odpowiedzialny za prowadzenie operacji w wymiarze powietrznym, powinien wiedzieć o domenie kosmicznej i jak wpływa ona na prowadzone przez niego działania. W dalszej części przedstawiono zasady koordynacji działań na poziomie operacyjnym i strategicznym z wykorzystaniem zasobów kosmicznych (ang. Space Support Coordination – SpSC). Całość zamyka analiza prowadzenia działań sił powietrznych w czasie operacji w sytuacji braku dostępu do zasobów kosmicznych.

EN In order to determine the character of the paradigm of the battlefield model currently adopted as binding, it can be said that this model should include many dimensions of military operations. Any type of environment that is influenced by man can become an area of armed conflict. The importance of space resources and their relationship with modern weapon systems constrain the Air Force to take a comprehensive approach to issues related to coordination of space assets at the operational and strategic level. The article characterizes the air-cosmic dimension of the modern battlefield, presents a basic concept of cosmology in connection with environment and space resources and emphasizes what a commander of the air component must know about the space domain and how space affects her or his activities. What is more, the article presents the principles of Space Support Coordination (SpSC) at the operational and strategic level in the operation. At the end author presents the analysis of Air Force operations without access to space resources.

Data udostępnienia online

2021 (Data domniemana)

Strony (od-do)

9 - 29

Uwagi

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 28-29.

Książka

Wybrane aspekty zastosowania bojowego lotnictwa. T. 4

Punktacja MNiSW / rozdział

20