Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Obsługa celna ładunków w transporcie międzynarodowym

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in scholarly textbook

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Cło
  • Ładunki
  • Towaroznawstwo
  • Transport i logistyka
  • Transport międzynarodowy
Abstract

PL W rozdziale zidentyfikowano przedmiot obsługi celnej ładunków w transporcie międzynarodowym przez proces dostarczania towarów i korzystania z dokumentów wymaganych przy przekroczeniu granic celnych w Unii Europejskiej, a także opisuje nałożone ograniczenia na wybrane rodzaje towarów. Opisano wymagania, jakie należy spełnić w przepływie towarów między Unią Europejską i innymi krajami.

EN The chapter describes the subject of customs processing of cargo in international traffic by process of delivery of commodities and using of documentation required when they cross the customos borders of the European Union and it also describes the restrictions imposed on the random types of goods. Describes the requirements to be met in the movement of goods between the European Union and other countries.

Date of online publication

2021

Pages (from - to)

175 - 194

Book

Ładunkoznawstwo dla logistyki. Wybrane problemy

Points of MNiSW / chapter

20.0