Processing may take a few seconds...

Article


Title

Kill Boxy jako zaawansowane środki koordynacji w realizacji ognia połączonego

Authors

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.5] Political science and public administration

Year of publication

2020

Published in

Cybersecurity and Law

Journal year: 2020 | Journal number: nr 2(4)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kontrola przestrzeni powietrznej
  • Koordynacja działań
  • Wsparcie ogniowe
EN
  • Airspace control
  • Airspace Coordination Measures (ACMs
  • Fire Support Coordination Measures (FSCMs)
Abstract

PL W artykule zaprezentowano wyniki badań, które przeprowadzono w celu rozwiązania głównego problemu badawczego wyrażanego w postaci pytania: Jak prawidłowo wykorzystywać zaawansowane środki koordynacji działań? Do rozwiązania problemu badawczego wykorzystano teoretyczne i empiryczne metody badawcze takie, jak: synteza, analiza, porównanie oraz wywiad ekspercki1. Na podstawie wyników badań przedstawiono charakterystykę zaawansowanych środków koordynacji działań tzw. Kill Boxów wykorzystywanych do realizacji ognia połączonego (ang. Joint Fire – JF). Opisano ich rodzaje, organizację oraz sposób zarządzania nimi w odniesienie do statusów ognia i przestrzeni powietrznej. W publikacji przytoczono sposób planowania i przygotowania Kill Boxów, które mogą być pomocne w przyszłych operacjach wojskowych polskich i sojuszniczych. We wnioskach zaprezentowano argumenty klasyfikujące Kill Boxu jako środka koordynacji przeznaczonego do operacyjnego poziomu dowodzenia, a także ze względu na znaczące różnice w definiowaniu i praktyce zaproponowano potrzebę dokonania głębszej analizy tych środków oraz zbadania ich cech i właściwości pod względem użycia ich na poziomie taktycznym.

EN The article presents the results of research carried out in order to solve the main research problem expressed in the form of the question: How to properly use advanced means of coordinating activities? Theoretical and empirical research methods such as synthesis, analysis, comparison and expert interview were used to solve the research problem. On the basis of the research results, the characteristics of advanced means of coordinating the activities of the so-called Kill Boxes used to execute Joint Fire (JF). Their types, organization and management are described in relation to the fire and airspace statuses. The publication mentions the method of planning and preparing Kill Boxes, which may be helpful in future Polish and allied military operations. The conclusions presented arguments classifying the Kill Box as a means of coordination dedicated to the operational command level, and due to the significant differences in definition and practice, the need for a deeper analysis of these measures and the examination of their characteristics and properties was proposed.

Date of online publication

2020

Pages (from - to)

151 - 164

Ministry points / journal

5.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

70.0