Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Kill Boxy jako zaawansowane środki koordynacji w realizacji ognia połączonego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.5] Nauki o polityce i administracji

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Cybersecurity and Law

Rocznik: 2020 | Numer: Nr 2(4)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Kontrola przestrzeni powietrznej
  • Koordynacja działań
  • Wsparcie ogniowe
EN
  • Airspace control
  • Airspace Coordination Measures (ACMs
  • Fire Support Coordination Measures (FSCMs)
Streszczenie

PL W artykule zaprezentowano wyniki badań, które przeprowadzono w celu rozwiązania głównego problemu badawczego wyrażanego w postaci pytania: Jak prawidłowo wykorzystywać zaawansowane środki koordynacji działań? Do rozwiązania problemu badawczego wykorzystano teoretyczne i empiryczne metody badawcze takie, jak: synteza, analiza, porównanie oraz wywiad ekspercki1. Na podstawie wyników badań przedstawiono charakterystykę zaawansowanych środków koordynacji działań tzw. Kill Boxów wykorzystywanych do realizacji ognia połączonego (ang. Joint Fire – JF). Opisano ich rodzaje, organizację oraz sposób zarządzania nimi w odniesienie do statusów ognia i przestrzeni powietrznej. W publikacji przytoczono sposób planowania i przygotowania Kill Boxów, które mogą być pomocne w przyszłych operacjach wojskowych polskich i sojuszniczych. We wnioskach zaprezentowano argumenty klasyfikujące Kill Boxu jako środka koordynacji przeznaczonego do operacyjnego poziomu dowodzenia, a także ze względu na znaczące różnice w definiowaniu i praktyce zaproponowano potrzebę dokonania głębszej analizy tych środków oraz zbadania ich cech i właściwości pod względem użycia ich na poziomie taktycznym.

EN The article presents the results of research carried out in order to solve the main research problem expressed in the form of the question: How to properly use advanced means of coordinating activities? Theoretical and empirical research methods such as synthesis, analysis, comparison and expert interview were used to solve the research problem. On the basis of the research results, the characteristics of advanced means of coordinating the activities of the so-called Kill Boxes used to execute Joint Fire (JF). Their types, organization and management are described in relation to the fire and airspace statuses. The publication mentions the method of planning and preparing Kill Boxes, which may be helpful in future Polish and allied military operations. The conclusions presented arguments classifying the Kill Box as a means of coordination dedicated to the operational command level, and due to the significant differences in definition and practice, the need for a deeper analysis of these measures and the examination of their characteristics and properties was proposed.

Data udostępnienia online

2020

Strony (od-do)

151 - 164

Punktacja MNiSW / czasopismo

5,0