Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Blog Registration in the Light of the Constitutional Right of Freedom to Disseminate Information2

Autorzy

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Przegląd Prawa Konstytucyjnego

Rocznik: 2020 | Numer: nr 6 (58)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Media
  • Wolność mediów
  • Wolność słowa
EN
  • Blog
  • Economic freedom
  • Regulation of new media
  • The new media
  • The freedom of the press
Streszczenie

EN The constitutional system in Poland covers one of the most important values which is freedom of speech. Due to the regulatory dualism treating the media market also as an important element of the creative industry, freedom of economic activity becomes important in this area. Currently, the implementation of both of these values is influenced by the development of new technologies, which determine the need to adapt legal regulations to them. The basis for the operation of the media is the freedom of speech referred to in the Art. 14 and 54 of the Constitution of the Republic of Poland3 . The exercise of these freedoms may be limited in strictly defined situations and must be provided for by law (Art. 31 (3) of the Polish Constitution). Therefore, one cannot speak of an hampered freedom of action by the media. However, is this rule relevant to the challenges of the changing world and developing virtual reality? In view of modern changes in the principles of creating and using information, the existing rules of media functioning should be verified, without excluding legal instruments which task is to ensure a balance in the relationship between the use of freedom of speech and the protection of its beneficiaries against unauthorized actions. The article presents the issue of the application of the legal instrument of the press title register on the example of a blog4 .

PL System konstytucyjny w Polsce obejmuje swoim zakresem jedną z najważniejszych wartości jaką jest wolność słowa. Ze względu na dualizm regulacyjny traktujący rynek mediów także jako ważny element przemysłu kreatywnego istotna staje się w tym obszarze wolność działalności gospodarczej. Obecnie na realizację obu tych wartości wpływa rozwój nowych technologii, które determinują potrzebę dostosowania do nich regulacji prawnych. Podstawą działania mediów jest wolność słowa, o której mowa w art. 14 i 54 Konstytucji RP. Korzystanie z tych wolności może podlegać ograniczeniom w ściśle określonych sytuacjach i musi być przewidziane przez ustawę (art. 31 ust. 3 Konstytucji RP). Nie można zatem mówić o nieskrępowanej swobodzie działania mediów. Jednak czy ta reguła jest aktualna wobec wyzwań zmieniającego się świata i rozwijającej rzeczywistości wirtualnej? Wobec współczesnych zmian w zasadach tworzenia i korzystania z informacji należy poddać weryfikacji dotychczasowe reguły funkcjonowania mediów, nie wykluczając instrumentów prawnych, których zadaniem jest zapewnienie równowagi w relacji korzystania z wolności słowa i ochrony jej beneficjentów przed nieuprawnionymi działaniami. W artykule zaprezentowano zagadnienie stosowania instrumentu prawnego, jakim jest rejestr tytułu prasowego na przykładzie bloga.

Data udostępnienia online

2020 (Data domniemana)

Strony (od-do)

417 - 428

DOI

10.15804

Punktacja MNiSW / czasopismo

40,0