Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Military Innovations in Secondary Schools in Poland as a Manifestation of Strengthening National Security within the Meaning of Articles 5 and 26 of the Polish Constitution

Autorzy

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Wariant tytułu

PL Wojskowe innowacje w szkołach średnich w Polsce jako przejaw wzmacniania bezpieczeństwa państwa w rozumieniu artykułów 5 i 26 Konstytucji RP

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Przegląd Prawa Konstytucyjnego

Rocznik: 2020 | Numer: nr 6 (58)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
PL
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Innowacje pedagogiczne
 • Klasa mundurowa
 • Klasa wojskowa
 • Metody nauczania
 • Obronność państwa
 • Polska
 • Potencjał obronny państwa
 • Szkoły średnie
EN
 • Education
 • Defence capability of a State
 • Military classes
 • National security
 • Poland
 • State defensive potential
 • Uniformed classes
Streszczenie

EN This article aims to present military innovations in secondary schools in Poland and the possibilities for their use in processes strengthening national security. The Constitution of the Republic of Poland in Art. 5 and 26 impose an obligation on the authorities to ensure the security of the state and its citizens and to defend the state’s borders and the integrity of its territory. Therefore, it is important in this context to properly train and educate students in military secondary schools. The basis for reaching the conclusions presented here were the results of empirical research conducted among secondary school students enrolled in military classes in Poland. The type of statistical analysis used, segmentation, allowed subgroups of respondents to be identified with their percentage share in the total population and the characteristics that define them. Analysis of the research results makes it possible to distinguish categories of the defense potential of students of military classes such as their mobilization, social and individual potential. The content of the article also indicates the possibilities and needs for the development of the potential of students of military classes.

PL Celem artykułu jest przedstawienie wojskowych innowacji w szkołach średnich w Polsce i możliwości ich wykorzystania w procesach wzmacniających bezpieczeństwo państwa. Konstytucja RP w art. 5 oraz 26 nakłada na władzę obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz obronę granic państwa i niepodzielności jej terytorium. Dlatego też istotne jest w tym kontekście właściwe szkolenie i kształcenie uczniów już w szkołach średnich o profilu wojskowym. Podstawą formułowania przedstawionych wniosków były wyniki badań empirycznych przeprowadzonych wśród uczniów klas wojskowych w Polsce. Rodzaj analizy statystycznej, zwanej segmentacją, pozwo-lił na wyłonienie podgrup respondentów z ich udziałem procentowym w stosunku do całej badanej populacji oraz cechy, które je konstytuują. Analiza wyników badań pozwoliła na wyodrębnienie takich kategorii potencjału obronnego uczniów klas wojskowych, jak potencjał: mobilizacyjny, społeczny i indywidualny. Treść artykułu wskazuje ponadto na możliwości i potrzeby zagospodarowania scharakteryzowanego potencjału uczniów klas wojskowych

Strony (od-do)

461 - 474

DOI

10.15804/ppk.2020.06.37

URL

https://czasopisma.marszalek.com.pl/pl/10-15804/ppk

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

40,0