Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Relacje Rosja-USA w kontekście rywalizacji o wpływy w Arktyce

Autorzy

[ 1 ] Wydzial Bezpieczeństwa Narodowego | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Wiedza Obronna

Rocznik: 2018 | Tom: t. 264-265 | Numer: nr 3-4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Gospodarka
  • Polityka
  • Polityka energetyczna
  • Arktyka (region)
  • Rosja
  • Stany Zjednoczone (USA)
Streszczenie

PL W artykule przedstawiono ocenę rosyjskiej polityki arktycznej w aspekcie bezpieczeństwa międzynarodowego odnosząc ją do strategii gospodarczych i bezpieczeństwa Rosji oraz USA. Przedstawiono bieżące relacje USA – Rosja w obszarze rywalizacji o wpływy w Arktyce. Wskazano na rosyjskie projekty polityczne i gospodarcze w Arktyce. Przedstawiono amerykańskie i rosyjskie zaangażowanie wojskowe i militarne w obszarze podnoszenia gotowości obronnej na Dalekiej Północy. Podkreślono wzrost napięcia politycznego wywołanego wojskową aktywnością Rosji w Arktyce na przełomie ostatnich lat. Zwrócono uwagę na wzrost znaczenia politycznego, gospodarczego i militarnego basenu Oceanu Arktycznego, zwłaszcza w sytuacji dynamicznych zmian klimatycznych w Arktyce i dostępu do zasobów energetycznych oraz nowych szlaków morskich.

EN The article presents an assessment of the Russian Arctic policy in the aspect of international security, referring to the economic and security strategies of Russia and the USA. The current US-Russia relations in the area of competition for influence in the Arctic are presented. The Russian political and economic projects in the Arctic were pointed out. American military and military involvement in the area of raising defense readiness in the High North was presented. The increase in political tension caused by the political and military activity of Russia in the Arctic at the turn of recent years was emphasized. Attention was drawn to the growing importance of the political, economic and military area of the Arctic Ocean basin, especially in the context of dynamic climate change in the Arctic and access to energy resources and new sea routes.

Data udostępnienia online

2018

Strony (od-do)

45 - 66

DOI

10.34752/k5kt-5336

URL

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f2320d84-0a03-4827-8fdf-5837f9e5866a

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 63-66. Streszczenie w języku angielskim.

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

1,0