Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Polska polityka arktyczna w aspekcie bezpieczeństwa narodowego

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Wariant tytułu

EN Polish arctic policy in the aspect of national security

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Wiedza Obronna

Rocznik: 2018 | Tom: t. 262-263 | Numer: nr 1-2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
EN
  • Arctic
  • National security
  • NATO
  • Poland
  • Russia
PL
  • Arktyka (region)
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • NATO
  • Polska
  • Rosja
Streszczenie

PL W artykule przedstawiono ocenę polskiej polityki arktycznej w aspekcie bezpieczeństwa narodowego odnosząc uzasadnienie polskiej obecności w Arktyce do dokumentów strategicznych. Przedstawiono dotychczasowe zaangażowanie polskie w Arktyce, w tym jako sygnatariusza Traktatu Spitsbergeńskiego (Paryskiego), aktywność w strukturach międzynarodowych, w tym jako obserwatora w Radzie Arktycznej. Podkreślono znaczenie polskich badań arktycznych dla legitymizacji polskiej obecności w Arktyce. Wskazano na polskie projekty polityczne i gospodarcze w Arktyce. Przedstawiono polskie zaangażowanie wojskowe i militarne w obszarze podnoszenia gotowości obronnej NATO, w tym północnym obszarze. Podkreślono wzrost napięcia politycznego wywołanego prowokacjami politycznymi i wojskowymi Rosji w Arktyce na przełomie ostatnich lat. Zwrócono uwagę na wzrost znaczenia politycznego, gospodarczego i militarnego obszaru basenu Oceanu Arktycznego, zwłaszcza w sytuacji dynamicznych zmian klimatycznych.

EN The article presents an assessment of the Polish Arctic policy in the aspect of national security, referring to the justification of the Polish presence in the Arctic for strategic documents. The current Polish involvement in the Arctic is presented, including as a signatory of the Spitsbergen Treaty (Paris), activity in international structures, including as an observer in the Arctic Council. The importance of Polish Arctic research for the legitimacy of the Polish presence in the Arctic was emphasized. They pointed to Polish political and economic projects in the Arctic. Polish military involvement in the area of NATO’s defense readiness, including in the northern format, has been presented. The increase in political tension caused by Russia’s political and military provocations in the Arctic at the turn of recent years was emphasized. Attention was drawn to the increase of the political, economic and military importance of the Arctic Ocean basin, especially in the context of dynamic climate change. Słowa kluczowe

Data udostępnienia online

2018

Strony (od-do)

176 - 197

DOI

10.34752/07vv-yz97

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-3c118261-6a30-4d74-be30-34136bd456a8

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 194-197. Streszczenie w języku angielskim.

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

1,0

Publikacja indeksowana w

BazTech