Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Inevitable War, US Decline or Business as Usual? Narratives on China’s Ascension to Power Among American Academia

Autorzy

[ 1 ] Wydzial Bezpieczeństwa Narodowego | [ D ] doktorant

Wariant tytułu

PL Nieunikniona wojna, upadek USA czy biznes jak zwykle? Narracje o wzroście potęgi Chin w amerykańskim dyskursie akademickim

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Przegląd Strategiczny

Rocznik: 2020 | Numer: nr 13

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
PL
 • Bezpieczeństwo miedzynarodowe
 • Chiny
 • Geopolityka
 • Prognozy polityczne
 • Siła państwa
 • Stany Zjednoczone (USA)
 • Stosunki międzynarodowe
EN
 • China
 • Forecasting
 • Geopolitics
 • International relations
 • International security
 • United States of America
Streszczenie

EN This article aims to analyse prevalent narratives on China’s rise among American academia. The attribution of a scholar to a given narrative depends on how their ideas and arguments resonate with three pivotal questions: 1) what is the current balance of power between the US and China?; 2) which variables and determinants have the greatest impact on the trajectory of Sino-American relations?; 3) what are the prospects of China’s rise?. The author identifies three core narratives: 1) pessimistic which acknowledges deteriorating position of the West and anticipation of a conflictual character of future relations between China and the US; 2) a balanced view that recognizes a relative decline of the US, but also assumes that China’s re-emergence has apparent limitations. Potential hegemonic war is both probable and avoidable either through deeper engagement or different forms of balancing; 3) an optimistic narrative which stresses internal and external barriers to China’s development that preclude its potential rise to global leadership or the preponderance of American power which is likely to endure in coming decades. The Author adopts constructivist approach and employs methods of critical discourse analysis and categorization

PL Niniejszy artykuł ma na celu analizę dominujących wśród amerykańskich kręgów naukowych narracji dotyczących wzrostu potęgi Chin. Przyporządkowania określonego badacza do danej narracji uzależnione jest od sposobu, w jaki prezentowane przez niego idee i argumenty odpowiadają na trzy kluczowe pytania: 1) Jaka jest obecna równowaga sił pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami?; 2) Które czynniki i determinanty najsilniej oddziałują na kierunek rozwoju relacji Chiny-USA?; 3) Jakie są perspektywy wzrostu potęgi Chin? Autor identyfikuje trzy podstawowe narracje: 1) pesymistyczna, uznająca osłabienie pozycji Zachodu i przewidująca konfliktowy charakter przyszłych relacji chińsko-amerykańskich; 2) zrównoważona, która dostrzega relatywne osłabienie Stanów Zjednoczonych, ale zarazem uznaje, że wzrost potęgi Chin ma wyraźne ograniczenia. W tym ujęciu konflikt hegemoniczny jest prawdopodobny, ale można go uniknąć poprzez głębsze zaangażowanie lub różne formy równoważenia; 3) optymistyczna narracja podkreślająca wewnętrzne i zewnętrzne bariery dla dalszego rozwoju Chin, które uniemożliwiają im osiągnięcie światowego przywództwa, lub też trwałość amerykańskiej dominacji w nadchodzących dekadach. Autor przyjmuje podejście konstruktywistyczne i opiera się na metodach krytycznej analizy i kategoryzacji dyskursu.

Data udostępnienia online

31.12.2020

Strony (od-do)

141 - 155

DOI

10.14746/ps.2020.1.9

URL

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ps/article/view/26001

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 153-154. Zawiera streszczenie w języku polskim.

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

20,0