Processing may take a few seconds...

Article


Title

Treści cyfrowe jako przedmiot obrotu gospodarczego : zagadnienia definicyjne

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2020

Published in

Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny

Journal year: 2020 | Journal number: nr 2 (9)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Digitalizacja
  • Konsumenci
  • Prawo cywilne
  • Własność wirtualna
Abstract

PL „Treści cyfrowe” to jeszcze jedno pojęcie wymagające dokładnej defi nicji, które nie zostało do końca ustalone. Pierwotnie defi nicja treści cyfrowych została zawarta we wniosku w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów umów dotyczących internetowej sprzedaży towarów i innej sprzedaży na odległość, zgodnie z którą „treści cyfrowe” oznaczają dane generowane i dostarczane w formie cyfrowej, niezależnie od tego czy jej właściwości zostały zdefi niowane przez konsumenta, a są to gry wizualne, dźwiękowe, fotografi czne lub pisemne, gry cyfrowe, oprogramowanie i treści cyfrowe umożliwiające personalizację istniejących urządzeń lub oprogramowania. Oczywiście pojęcie to może być defi niowane na różne sposoby przez ustawodawcę krajowego. Na przykład polska ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta określa „treści cyfrowe” jako nową kategorię „produktu – towaru”. Zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy „treści cyfrowe” są rozumiane jako dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej. Dotychczas prawo odnosiło się wyłącznie do odpowiedzialności za dostarczenie fi zycznych produktów konsumentowi lub za świadczone usługi. Obecnie treści cyfrowe są kluczowym i ważnym elementem codziennych interakcji między użytkownikami sieci. Treści cyfrowe to dane, które przy użyciu odpowiedniego oprogramowania i urządzeń mogą zostać przetworzone na informacje, na przykład informacje przechowywane w plikach elektronicznych, takich jak eBooki, programy komputerowe, aplikacje na telefony komórkowe, pliki audio, fi lmy i obrazy. Rozpowszechnianie treści cyfrowych za pośrednictwem medialnych usług audiowizualnych ma z defi nicji charakter transgraniczny, co jest korzystne dla producentów, twórców i benefi cjentów, a przede wszystkim konsumentów – odbiorców i użytkowników usługi. Digitalizacja i udostępnianie treści cyfrowych przyczynia się do globalnego wzrostu gospodarczego, dostępu do wiarygodnych źródeł informacji, a także zasobów uprzednio zaniedbywanych, w tym zasobów pozostających w domenie publicznej, a także nowych zasobów wytwarzanych na podstawie archiwaliów. Oczywiście treści cyfrowe wymagają ochrony i zabezpieczenia ich własności także w środowisku online. W dobie rozwoju nowoczesnych technologii szczególnie ważna staje się własność intelektualna – wyjątkowy rodzaj własności. Jej ochrona wiąże się z kluczowym aspektem rozwojowym, który dotyczy nie tylko cech samych chronionych dzieł w wielu różnych dziedzinach ludzkiej działalności, lecz także ściśle określonych lukratywnych i moralnych korzyści, do których właściciel treści cyfrowych jest uprawniony.

Date of online publication

2020

Pages (from - to)

111 - 128

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Ministry points / journal

5.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

40.0