Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Jawność życia publicznego jako konstytucyjna reguła dostępu do informacji publicznej a ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Autorzy

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Przegląd Prawa Konstytucyjnego

Rocznik: 2020 | Numer: nr 1(53)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Informacja publiczna
  • Sektor publiczny
Streszczenie

PL Z prawa podstawowego jednostki do pozyskiwania i rozpowszechniania informacji wywodzi się prawo ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego. Należy przyjąć, że ustawa o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego jest taką regulacją, która pozwala nie tylko na dostęp do informacji ale także na korzystanie w celach komercyjnych i niekomercyjnych z dobra publicznego, jakim jest informacyjny zasób publiczny. Jednak zagadnienie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego związane jest także z zasadą jawności życia publicznego wyrażonej w przepisach konstytucyjnych. Z kolei uprawnienia związane z tą zasadą należy analizować w kontekście publicznych praw podmiotowych. Tak też kształtuje się uprawnienie, które dotyczy dostępu do informacji publicznej ale także uprawnienie do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego, zwłaszcza tam, gdzie informacja sektora publicznego spełnia jednocześnie przesłanki informacji publicznej. W artykule podjęto analizę podobieństw i różnic w pojęciach informacja publiczna oraz informacja sektora publicznego.

EN The economic right to reuse public sector information derives from the entity’s fundamental right to acquire and disseminate information. It should be assumed that the Act on the re-use of public sector information is such a regulation that allows not only access to information but also the use of the public good for commercial and non-commercial purposes, which is the public information resource. However, the issue of the reuse of public sector information is also related to the principle of openness of public life expressed in constitutional provisions. The rights associated with this principle should be analyzed in the context of public subjective rights. This is also how the right applies to access to public information, but also the right to re-use public sector information, especially where public sector information meets the conditions of public information. The article undertakes an analysis of similarities and differences in the terms public information and public sector information.

Data udostępnienia online

2020

Strony (od-do)

299 - 316

DOI

10.15804/ppk.2020.01.17

URL

https://czasopisma.marszalek.com.pl/pl/10-15804/ppk/5918-ppk2020117

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / czasopismo

40,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

100,0