Processing may take a few seconds...

Article


Title

Zadania Służby Więziennej na rzecz bezpieczeństwa państwa : kierunki zmian

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Zakład Karny w Płocku | [ D ] phd student

Title variant

EN Tasks of the prison service for state security : directions of change

Year of publication

2019

Published in

Wiedza Obronna

Journal year: 2019 | Journal volume: t. 266-267 | Journal number: nr 1-2

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Polska
  • Profilaktyka społeczna
  • Służba Więzienna (Ministerstwo Sprawiedliwości Polska)
Abstract

PL Służba Więzienna jest jedną z instytucji bezpieczeństwa państwa, odpowiedzialna za zapewnienie warunków do prawidłowego jego funkcjonowania. Obecnie jest ona w trakcie istotnych prze- kształceń, pierwszej od 1989 roku. Oczywiście większość zadań tak samo jak w przeszłości jest realizowanych wewnątrz jednostek penitencjarnych, jednak pojawiają się również nowe, które wymagają podejmowania działań w środowisku otwartym i większej współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Obecnie funkcjonariusze Służby Więziennej przejmują zadania realizowane w przeszłości przez firmy zewnętrzne m.in. związane z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa w urzędach obsługujących Ministra Sprawiedliwości oraz Prokuraturę Krajową, zadania związane z obsługą systemu dozoru elektronicznego, a także coraz chętniej organizują oraz włączają się w kampanie społeczne, realizowane w ramach działalności profilaktycznej. Najogólniej szeroki zakres zadań realizowanych współcześnie przez Służbę Więzienną możemy podzielić na: zadania w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, zadania o charakterze ochronnym i obronnym, zadania policyjne oraz o charakterze profilaktycznym. W niniejszym artykule podjęto próbę przedstawie- nia wszystkich zadań realizowanych przez Służbę Więzienną, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków ich zmian.

EN Prison Service is one of the state security institutions responsible for ensuring conditions for its proper functioning. Currently, it is undergoing significant transformations, implemented as part of the first modernization since 1989, which imposes on the service the obligation to carry out new tasks. Of course, most tasks are carried out inside penitentiary units in the same way as in the past, but new ones also appear that require the service to take action in an open environment and greater cooperation with external entities. At present, officers of the Prison Service take over tasks implemented in the past by external companies, including related to ensuring order and security in offices servicing the Minister of Justice and the National Public Prosecutor’s Office, tasks related to the operation of the electronic supervision system, and also more and more willingly organize and join in social campaigns implemented as part of preventive activities. Generally speaking, a wide range of tasks carried out today by the Prison Service can be divided into: internal security tasks, protective and defense tasks, police tasks and preventive tasks. The pages of this article attempt to present all tasks carried out by the Prison Service, with particular emphasis on the directions of their changes.

Pages (from - to)

117 - 131

DOI

10.34752/vvhk-gh04

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-f4155204-94f0-4cea-98cb-c977e51c05e3

Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 130-131. Streszczenie w języku angielskim

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

5.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

70.0

Publication indexed in

BazTech | CEON